För granskare

Tidskrift för genusvetenskap tillämpar dubbel anonym sakkunniggranskning (double blind peer review) i vilken varje manus granskas av två eller flera ämnesexperter. Granskningen mynnar ut i en rekommendation att publicera eller inte publicera, med motivering. I båda fallen uppmanas du som kollegial granskare att bidra med konstruktiva synpunkter som kan förbättra artikeln.

Granskarnas synpunkter förmedlas skriftligt och anonymt till författaren via redaktörerna, som gör en summering av granskningarna. Om granskarnas synpunkter inte konvergerar gör redaktörerna en rangordning av åtgärder, för att underlätta för författarna att förhålla sig till granskningarna.

Följande aspekter ingår i granskningsformuläret:

 • Sammanfattning av artikelns huvudsakliga innehåll och bidrag till forsknings/kunskapsfältet.
 • Vilka är artikelns förtjänster och svagheter?
 • På vilket sätt är artikeln intressant för TGV?
 • Finns en tydlig problemformulering som förankrar artikelns syfte?
 • Hur beaktas det nationella och internationella forskningsläget? Finns det ytterligare litteratur som författaren borde förhålla sig till?
 • Hur fungerar dispositionen? Är artikeln väl strukturerad?
 • Är teorin fruktbar?
 • Är val av metod och metodredovisning adekvat?
 • Är tolkningarna av det material som presenteras (teori och empiri) rimliga?
 • Hur fungerar samspelet mellan teori, metod, resultat och slutsatser?
 • Är argumentationen väl genomförd?
 • Språk och akribi
 • Är artikeln publiceringsbar?
   a) Ja, med mindre revideringar: Manus som bedöms som möjliga att publicera i aktuellt skick ska åtföljas av förslag på förbättringar.
   b) Ja, med större revideringar: Manuskript som bedöms möjliga att publicera, givet revideringar, ska åtföljas av konkreta synpunkter och förslag på nödvändiga revideringar.
   c) Nej, inte alls: Manuskript som ej bedöms möjliga att publicera ska åtföljas av en tydlig motivering av varför och av ett framhållande av de förtjänster som finns, så att författaren kan ha nytta av granskningen.