Call for abstract. Pluralism i kunskapsproduktion: Metodologi och metoder för förändring

2022-12-01

(for English, scroll down)

Inom den västerländska akademin har feministiska, postkoloniala, dekoloniala och andra dissidenta förhållningssätt till forskning haft betydande inverkan på kunskapsproduktionen. Trots detta är läroplanerna, tillgången till akademin, såväl som yrkesmässig framgång i Nordens högre utbildningssystem ännu inbäddade i, samt upprätthållande av, patriarkala, kapitalistiska och rasistiska system.

Detta “call out” är en protest mot synen på forskning som en individs autonoma handling, något vi anser driver fram ett konkurrenstänk som legitimerar det rådande kunskapssystemet. Vi värdesätter dissident kunskapsproduktion och uppmanar medlemmar inom akademin, konstfältet och aktivismen att ta itu med och utforska de mekanismer och strategier som de upplever som hinder i sina fält. Vi inspireras av forskare som arbetar tvärvetenskapligt och som stör hierarkierna i den eurocentriska kunskapsproduktion däribland Smiths (2012) arbete om urfolksepistemologier, Halberstam (1998) inom queer metodologi, Bremer Gagnesjö (2021) om binära samhällsnormer och transidentitet, Bhattacharya (2020) inom post-oppositionell kunskap, Rankine (2020) inom kritisk ras- och vithetsteori, Hallberg and Lawaetz inom visuell konst, Sisters Academy (Hallberg med flera 2019) inom sinnlig kunskap, samisk konst och utbildningsforskare Finbog (2020) och nordsamisk multikonstnär och aktivist Valkeapan (1983). Hur påverkar subversiva metoder i forskares och konstnärers kunskapsproduktion och metodik i ett nordiskt sammanhang? Vi skulle vilja använda den här frågan för att gemensamt utforska vägar mot en mer transgressiv och lekfull forskningspraktik, kunskapsproduktion och metodik i ett nordiskt sammanhang.

Vi menar att forskning har en egen performativ agens (Østern med flera 2021), och denna utlysning bjuder in bidrag från alla fält och discipliner i ett försök att uppmärksamma olika metoder och forskningsupplägg som berikar kunskapsproduktionen i den skandinaviska kontexten genom att utmana koloniala, patriarkala och kapitalistiska/nyliberala forskningsnormer. Genom att ta små steg i riktning mot avlärning kan vi engagera oss i oregerliga, diffraktiva och dekoloniala metoder som kan åstadkomma förändringar i maktstrukturer. Vi förstår även konstverk, essäer, dikter och muntliga berättartraditioner som  kunskapsproduktion och vi känner ett behov av att identifiera och uppmärksamma andra praktiker och metoder som utforskar känslor, porösa och hybridiserade utrymmen. Dessa utrymmen stör konventionella forskningsmetoder och överskrider fältspecifika hierarkiska och binära normer.

Vi välkomnar abstrakt för artiklar, såväl som bidrag från kollaborativa projekt, samt konstnärliga bidrag, dikter, essäer och aktivistiska uttryck. Kritiska perspektiv och icke-normativa forskningsmetoder bjuds in för att testa, ifrågasätta och destabilisera de gränser som upprätthålls av befintliga maktstrukturer i akademin i en skandinavisk kontext. Listan nedan ger förslag på teman av intresse för detta nummer, men vi är naturligtvis öppna för ytterligare idéer kopplade till temat:

 • Akademiska och epistemiska rasifierade och könade hierarkier och binariteter, exempelvis text- och bildhierarkin i akademiska artiklar.
 • Möjligheter för kollektiva forskargrupper att överskrida traditionella hierarkier och hinder som påverkar kollektivt arbete i det nyliberala akademiska systemet.
 • Vad är modeller, metoder och metodologier för att utöva transdisciplinaritet och pluralism inom akademiska institutioner och i forskningsgemenskaper?
 • Hur kan vi förstå betydelsen av nätverk i pluralistisk kunskapsproduktion?
 • Känslor som kunskapsväg.
 • Teoretisk positionering för pluralistisk kunskapsproduktion.
 • Erfarenheter av metoder och praktiker som utmanar etablerade forskningsprotokoll.
 • På vilket sätt skulle olika metodologier och metoder som utvecklats genom kollegors diskussion utvecklas till transdisciplinära metoder?
 • Att uttrycka utopier
 • Erfarenheter av misslyckande med metodologiska experiment
 • Förändring
 • Bråkmakare
 • Önskningar

 

Tidslinje

 • Abstrakt (300 ord) med en kort bio (75 ord för varje författare) ska skickas till redaktörerna för specialnumret senast 10 januari 2023. Vänligen skicka in ditt abstrakt/beskrivning till temanumrets redaktörer Zahra Bayati (Zahra.Bayati@gu.se), Gry Ulrichsen (gry.o.ulrichsen@ntnu.no) och Helen Eriksen (heleneriksen@me.com).
 • Respons vid godkännande av abstrakten kommer att skickas senast i början av februari 2023. Deadline för fullständiga artiklar (6000-8000 ord) är 20 juni 2023. En sedvanlig dubbelblind granskningsprocess sker därefter, i enlighet med TGV:s praxis.
 • Målet är att temanumret publiceras vintern 2023.

TGV är en tvärvetenskaplig och multidisciplinär tidskrift för aktuell genusforskning på Svenska. Bidrag på skandinaviska språk och engelska kan inkluderas vid överenskommelse. För information om TGV:s redaktionella riktlinjer och upphovsrätt, se: https://publicera.kb.se/tgv/policies.

För frågor vänligen kontakta temanumrets redaktörer Zahra Bayati (Zahra.Bayati@gu.se), Gry Ulrichsen (gry.o.ulrichsen@ntnu.no) och Helen Eriksen (heleneriksen@me.com), eller redaktionen (tgv@genus.lu.se).

Vi förbehåller oss rätten att välja bland insända bidrag.

 

Referenser

Bhattacharya, Kakali (2020) Nonsense, Play, and Liminality: Putting Postintentionality in Dialogue With De/colonizing Ontoepistemologies. Qualitative Inquiry 26(5): 522–526. https://doi.org/10.1177/1077800418819624

Bremer Gagnesjö, Signe (2020) Kollektivtrafikens könstyranni. Rönnblom, Malin, Linande, Ida och Sandberg, Linda (red) (O)tryggt? Makt, plats och motstånd. Stockholm: Premiss förlag.

Finbog, Liisa-Rávná (2020) It Speaks To You. Making Kin of People, Duodji and Stories in Sámi Museums. Avhandling, Oslo:University of Oslo, Department of Cultural Studies and Oriental Languages.

Halberstam, Jack (1998) Female Masculinity. Durham: Duke University Press.

Hallberg, Gry Worre och Darsø, Lotte (2019) Using Performance to Foster Inherent ‘Poetic Potential’ in Nordic Schools. Antonacopoulou, Elena P. och Taylor, Steven S. (red) Sensuous Learning for Practical Judgment in Professional Practice. Cham: Springer International Publishing.

Smith, Linda Tuhiwai (1999) Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous peoples. London/ New York: Zed Books.

Valkeapan, Nils-Aslak (1983) Greetings from Lappland. Amherst: Prometheus Books.

Østern, Tone Pernille, Jusslin, Sofia, Nødtvedt Knudsen, Kristian, Maapalo, Pauliina och Bjørkøy, Ingrid (2021) A performative paradigm for post-qualitative inquiry. Qualitative Research: https://doi.org/10.1177/14687941211027444.

 

Call for abstracts:
Special issue Plurality of knowledge production: Methodology and methods for change

In Western academia, feminist, postcolonial, decolonial and other dissident approaches to research have had significant impact on knowledge production. Yet, in Nordic higher education curriculums, access to the academic system, and professional advancement is still embedded in and supports patriarchal, capitalist and racist systems.

This “call out” is a defiance of research as an individual’s autonomous act which we see as resulting in a competitive attitude that legitimises the prevailing knowledge system. We value dissident knowledge production and urge members of the academy, the arts and activists to address the persisting mechanisms and strategies that they encounter as troublesome in their professional lives. We are inspired by scholars who work transdisciplinary and disrupt the hierarchies in Eurocentric knowledge productions such as Smith (1999) in indigenous knowledges, Halberstam (1998) in queer methodologies, Bhattacharya (2020) in post-oppositional knowledges, Rankine (2020) in critical race theories, Hallberg and Lawaetz in visual art, Sisters Academy (Hallberg et al. 2019) within sensual knowledge, and Sami art and education scholar Finbog (2020) and Northern Sami multi-artist and activist Valkeapan (1983). How do the methods of dissident researcher and artist bodies affect knowledge production and methodologies in a Nordic contexts? We would like to use this issue to share and explore ways of a more transgressive playful research practice, knowledge production and method in the Nordic context.

We experience research as having a performative agency of its own (Østern et al. 2021) and this call invites contributions from all fields and disciplines in an attempt to draw attention to various methods and research approaches that challenge colonial, patriarchal and capitalist/neoliberal research norms and enrich the plurality of knowledge production in Scandinavian context. By taking small steps in the direction of unlearning, we can engage in unruly diffractive and decolonial methodologies that can bring about changes to power structures. We also understand that artwork, essays, poems, and oral histories importantly contribute and have contributed to knowledge production and we feel a need to identify and pay attention to other practices and methods that explore emotive, porous and hybridized spaces. These spaces disrupt conventional inquiry and transgress field-specific, hierarchal and binary norms.

We welcome abstracts for articles, as well as contributions that come from collaborative projects and artistic contributions, poems, essays and activist articulations. Critical perspectives and non-normative research methods are invited to test, question and destabilise boundaries enforced by existing power structures in academia in the Scandinavian context. The list below is an indication of themes of interest for this issue, and we are of course open to receiving other ideas related to the themes.

 • Academic and epistemic racial and gender hierarchies and binaries, for example the text and image hierarchy in academic articles.
 • Possiblities for collective research groups to transgress traditional hierarchies and obstacles affecting collective work in the neo-liberal academic system.
 • What are models, methods and methodologies for practicing transdiciplinarity and pluralism within academic institutions and in research communities?
 • How can we understand the role of networks in pluralist knowledge production?
 • Emotions as a knowledge pathway.
 • Theoretical positioning for pluralist knowledge production.
 • Mediating collaborative and collective research?
 • Experiences of methods and practices that challenge established research protocols.
 • In what way could different methodologies and methods developed through peer discussion evolve as transdisciplinary practices?
 • Expressions of utopias.
 • Experiences of failure with methodological experiments.
 • Change
 • Troublemaker
 • Wishes

 

Timeline

 • Abstracts (300 words) and a short biographical note (75 words each contributor) should be sent to the special issue editors by 10th January 2023. Please submit your abstract/description to the special issue editors Zahra Bayati (Zahra.Bayati@gu.se), Gry Ulrichsen (gry.o.ulrichsen@ntnu.no) och Helen Eriksen (heleneriksen@me.com).
 • Response on acceptance of the abstracts will be communicated by the beginning of February 2023.
 • Deadline for full-length articles (6000-8000 words) is 20th June 2023. Thereafter follows a double-blind review process.
 • The aim is to publish the special issue in Winter 2023.

TGV is an interdisciplinary and multidisciplinary journal for current gender research in Swedish. Contributions in Scandinavian languages and English can be included upon agreement. For information about TGV’s editorial policies and copyright see: https://publicera.kb.se/tgv/policies

Please address question to this special issue editors Zahra Bayati (Zahra.Bayati@gu.se), Gry Ulrichsen (gry.o.ulrichsen@ntnu.no) and Helen Eriksen (heleneriksen@me.com) or the editors (tgv@genus.lu.se).

We reserve the right to select from the submission

References

Bhattacharya, Kakali (2020) Nonsense, Play, and Liminality: Putting Postintentionality in Dialogue With De/colonizing Ontoepistemologies. Qualitative Inquiry 26(5): 522–526. https://doi.org/10.1177/1077800418819624

Bremer Gagnesjö, Signe (2020) Kollektivtrafikens könstyranni. Rönnblom, Malin, Linande, Ida and Sandberg, Linda (eds) (O)tryggt? Makt, plats och motstånd. Stockholm: Premiss förlag.

Finbog, Liisa-Rávná (2020) It Speaks To You. Making Kin of People, Duodji and Stories in Sámi Museums. Dissertation, Oslo:University of Oslo, Department of Cultural Studies and Oriental Languages.

Halberstam, Jack (1998) Female Masculinity. Durham: Duke University Press.

Hallberg, Gry Worre and Darsø, Lotte (2019) Using Performance to Foster Inherent ‘Poetic Potential’ in Nordic Schools. Antonacopoulou, Elena P. and Taylor, Steven S. (eds) Sensuous Learning for Practical Judgment in Professional Practice. Cham: Springer International Publishing.

Smith, Linda Tuhiwai (1999) Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous peoples. London/ New York: Zed Books.

Valkeapan, Nils-Aslak (1983) Greetings from Lappland. Amherst: Prometheus Books.

Østern, Tone Pernille, Jusslin, Sofia, Nødtvedt Knudsen, Kristian, Maapalo, Pauliina and Bjørkøy, Ingrid (2021) A performative paradigm for post-qualitative inquiry. Qualitative Research: https://doi.org/10.1177/14687941211027444.