Förlängd deadline: Call for Abstracts. Temanummer om Transperspektiv på och genom autoetnografi

2022-12-07

Call for Abstracts: Temanummer om Transperspektiv på och genom autoetnografi

(English below)

Transpersoners kroppar och erfarenheter har alltid varit centrala för feministiska teorier, men transstudier som ett eget fält började etableras i den nordiska kontexten först under 2000-talet. Transstudier är ett tvärvetenskapligt fält med rötter i transaktivism (inom och utanför akademin), i feministisk och queerteori och i samhälls- och medicinvetenskaperna. Vikten av att i sin forskning positionera/situera sig samt att skriva från och genom sina egna kroppsliga och levda erfarenheter har varit en central aspekt i mycket av den forskning som gjorts inom fältet transstudier (se till exempel Bremer 2011; Stone 2006; Stryker 2006; Horvat et al. 2019).

Autoetnografisk analys/forskning kan vara ett verktyg för att närma sig både marginalisering och privilegier; hur ens positionering utifrån normer och maktstrukturer påverkar vad en gör/säger och vad en utelämnar när en forskar genom och om sina egna och andras erfarenheter. I ett nutida Europa (inklusive Sverige och andra nordiska länder) där transpersoners existens och grundläggande rättigheter debatteras och behandlas som förhandlingsbara, så är vårt mål med detta temanummer att skapa en plattform för röster och erfarenheter från transcommunityt. Reflexivt och kroppsligt skrivande som metod erbjuder inte bara utrymme för individuella erfarenheter utan även möjligheter att koppla dessa till andras erfarenheter och till samhället i stort. Det är ett sätt att skriva in sig själv i kulturer och verkligheter. Detta temanummer är ett framskrivande av tidigare röster och fältet transtudiers biografiska rötter. Det är också ett framåtblickande och ett utforskande av möjligheterna med autoetnografi och andra sätt att skriva in sig själv i nutida forskning om/med transperspektiv. 

Att skriva utifrån och genom sina egna erfarenheter, som till exempel genom autoetnografi, kan bidra till ett reflexivt och etiskt förhållningssätt till andra (Ellis, Adams, and Bochner 2010), och ett reflexivt och etiskt förhållningssätt till sig själv (Pearce 2020). Sådana ansatser utmanar disciplinära gränsdragningar och förståelser av kunskapsproduktion där forskarens kropp och erfarenheter uttryckligen eller indirekt uppfattas och produceras som omarkerade (Ellingson 2006). De inbjuder i stället både läsare och forskare att lägga märke till och studera den kropp som gör forskning; den kropp som skriver.

Till detta temanummer välkomnar vi originalbidrag som knyter an till och/eller ger exempel på transperspektiv på och genom autoetnografi och andra sätt att skriva genom sin egen erfarenhet. Ämnen som kan behandlas inkluderar men är inte begränsade till:

  • forskning om eller med transperspektiv som använder autoetnografi eller andra former av reflexivt och kroppsligt skrivande
  • former av kreativt/poetiskt skrivande inom/emot genren akademiskt skrivande inom forskning om eller med transperspektiv
  • reflektioner kring teori (till exempel ontologiska och/eller epistemologiska beaktanden), metodologi (till exempel forskningspraktik, tekniker och strategier) och/eller etik (till exempel om ansvar och relationalitet) i användande av autoetnografi eller andra former av reflexivt och kroppsligt skrivande

 

Instruktioner:

Artikelabstrakt ska vara 300-500 ord. Här finns ytterligare instruktioner om artikelformat: https://publicera.kb.se/tgv/instructions

Utöver akademiska artiklar välkomnar vi även konstnärliga bidrag (i text- eller bildform) som behandlar eller knyter an till temanumrets ämne. För sådana bidrag vänligen skicka en kort beskrivning. Alla bidrag måste vara i original.

Även för andra typer bidrag (intervjuer, Frispel, recensioner) önskar vi en kort beskrivning.

Deadline för abstrakt/beskrivningar är förlängd till 20 december 2022. Kom ihåg att även skicka med en kort bio (75 ord) för alla medverkande.

Vänligen skicka in ditt abstrakt/beskrivning till temanumrets redaktörer Luca Tainio (luca.tainio@helsinki.fi) and Toby Odland (toby.odland@liu.se).

För mer information om TGV:s policy om redaktörskap och copyright se: https://publicera.kb.se/tgv/policies

Vi kommer att meddela beslut om vilka bidragsförslag som accepteras till temanumret i mitten av januari 2023. Deadline för fullständiga artiklar (6000-8000 ord) kommer vara i slutet av april 2023. En sedvanlig dubbelblind granskningsprocess sker därefter, i enlighet med TGV:s praxis.  Målet är att temanumret publiceras i slutet av 2023/början av 2024.

Tidskriftens huvudspråk är svenska men en mindre andel bidrag på engelska och skandinaviska språk kan inkluderas.

Temanumret är öppet för alla, men vi kommer att prioritera medverkande från transcommunityt då detta överensstämmer med vår ambition att skapa en plattform för dessa röster.

För frågor vänligen kontakta temanumrets redaktörer Toby Odland (toby.odland@liu.se) och Luca Tainio (luca.tainio@helsinki.fi) eller TGV:s redaktörer (tgv@genus.lu.se).

 

 

Call for Abstracts: Special Issue on Trans Autoethnographies

Trans bodies and experiences have always been at the core of feminist theorization, but Trans Studies as a field of its own only begun to establish itself in the 2000s in the Nordic context. As an interdisciplinary field, Trans Studies has roots in Trans activism in- and outside academia, feminist and queer theory, and the social and medical sciences. The importance of positioning oneself in one's research, as well as writing from and through one's own embodied and lived experiences, has been an integral part of much of the scholarly work done within the field of Trans Studies (see for example, Bremer 2011; Stone 2006; Stryker 2006; Horvat et al. 2019).

Autoethnographic analysis/research can be a tool for approaching both marginalization and privilege; how our positionalities entangled in norms and power structures affect what we do/say, and what we leave out, when we research through experiences of ourselves and others. At this moment in time when the existence and basic human rights of Trans people seem to be up for public debate around Europe, including Sweden and the other Nordic countries, we wish to make this special issue a platform for Trans, Non-binary and Gender-diverse voices and experiences. Reflexive and embodied writing as methods not only offer space for individual experiences, but also connect them to the surrounding society and experiences of others. It is a way of writing oneself into cultures and realities. This special issue is an acknowledgement of the voices of the past and the biographical roots of Trans Studies, but also a look into the future, and an exploration of the possibilities of autoethnography and other ways of writing oneself into contemporary Trans research.

Different forms of writing through one’s own experiences, including but not limited to autoethnography, can contribute a reflexive and ethical stance in relation to others (Ellis, Adams, and Bochner 2010), and a reflexive and ethical stance towards the self (Pearce 2020). Such approaches trouble disciplinary boundaries and understandings of knowledge production where the researcher’s body and experiences remain (explicitly or implicitly) unmarked (Ellingson 2006). They invite instead both readers and researchers to consider and examine the body that does the research and writing.

In this special issue, we welcome original contributions in connection to and/or engaging with Trans autoethnography and other forms or writing through one’s own experiences. Topics can include, but are not limited to:

  • research employing autoethnography or other forms of reflexive and embodied writing in Trans research
  • creative/poetic styles of writing in/against the genre of academic writing in Trans research
  • considerations on theory (for example ontological and/or epistemological considerations), methodology (for example research practice, techniques, and strategies), and/or ethics (for example on responsibility and relationality) when employing autoethnography or other forms of reflexive and embodied writing

 

Instructions:

Article abstracts should be 300-500 words long. Here you can find further instructions on article format: https://publicera.kb.se/tgv/instructions

In addition to academic articles, we also wish to invite artistic contributions (in the form of text and/or images) relating to the special issue's topics. For such a contribution please send a free form short description. All contributions should be original.

For other contributions (interviews, Frispel, reviews), please also send a free form short description.

Deadline for all abstracts/descriptions is extended to 20th of December 2022. Remember to also include a short bio (75 words) for all authors/artists.

Please submit your abstract/description to the special issue editors Luca Tainio (luca.tainio@helsinki.fi) and Toby Odland (toby.odland@liu.se).

For information about TGV’s editorial policies and copyright see: https://publicera.kb.se/tgv/policies

We will make the decision of acceptance of the article proposals to the special issue and communicate this decision by mid-January 2023. The deadline for full-length articles (6000-8000 words) will be at the end of April 2023. A customary double-blind review process will follow, in accordance with TGV practice. The aim is for the special issue to be published in the end of 2023/beginning of 2024.

The primary language of TGV is Swedish, but we also welcome some contributions in English and other Scandinavian languages.

The special issue will be open to all, but we will prioritize Trans, Non-binary and Gender-diverse writers and artists as we feel like this reflects our aim of creating space for Trans voices.

For questions, please contact the special issue editors Toby Odland (toby.odland@liu.se) and Luca Tainio (luca.tainio@helsinki.fi) or TGV's editors (tgv@genus.lu.se).