Gamla testamentet och systematisk teologi om 
det kristna livet

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10621

Nyckelord:

Gamla testamentet, systematisk teologi, Gregorios av Nyssa, Mose liv, Moses, Predikan

Abstract

Gamla testamentet spelar en undanskymd roll när den systematiska teologin ska beskriva det kristna livet. Denna artikel ställer frågan om den systematiska teologin på grund av detta förlorar viktiga teologiska perspektiv. Frågan undersöks genom att analysera fem gammaltestamentliga predikningar där Mose liv används som förebild för den kristnes liv. Dessa jämförs med Gregorios av Nyssas Mose liv. Artikeln visar att predikanterna tycks finna det enkelt för nutida lyssnare att känna igen sin egen situation i Mose liv, men enbart en förkunnare använder Gregorios andliga läsning för att förklara svårigheter i texterna. Utifrån analysen identifieras tre områden där Gamla testamentet har konkreta bidrag till en systematisk teologi om det kristna livet: 1) betoningen på gudsfolkets gemensamma identitet; 2) kontrasten mellan människans oförmåga att förstå tillvaron och Guds storhet. Tillsammans pekar dessa två på 3) behovet av att komplettera teologins narrativa beskrivning av den kristnes identitet (fräls-ningens ordning) med en igenkänning av ”mönster för Guds handlande” mitt i livets komplexitet.

Referenser

Greger Andersson, ”Pentekostal hermeneutik: Hur tolkar svenska pingstpredikanter Bibeln?” SJLT 7 (2020).

Greger Andersson, ”Att tala om kristen tro i termer av en berättelse”, sidorna 193–209 i Barmhärtighetens gemenskap: Festskrift för Roland Spjuth, redigerad av Carl-Magnus Carlstein, m.fl. (Malmö: Spricka Förlag, 2021).

Greger Andersson, ”Att pröva förkunnelsen: Diskussion med utgångspunkt i en rapport om Knutby”, HYBRID 1 (2023).

Scott Bader-Saye, Följa Jesus i en rädslans kultur: Om tilliten bortom säkerheten (Malmö: Spricka Förlag, 2021).

Brad East, The Doctrine of Scripture (Eugene: Cascade Books, 2021).

Sune Fahlgren, Predikantskap och församling: Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet (Örebro: ÖTH rapport supplementserie, 2006).

Stephen Fowl, Engaging Scripture: A Model for Theological Interpretation (Eugene: Wipf and Stock, 2008).

Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2020).

Stanley Hauerwas, The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics (London: SCM, 1984).

Richard B. Hays, Reading with the Grain of Scripture (Grand Rapids: Eerdmans, 2020).

Sten Hidal, ”Gregorios av Nyssa: Liv och verk”, sidorna 9–37 i Gregorios av Nyssa, Mose Liv (Skellefteå: Artos, 2011).

Frederick McLeod, Theodore of Mopsuestia (The Early Church Fathers; London: Routledge, 2009), 75–79.

Åsa Molin, ”Lyriska kännetecken i två Jeremiapredikningar: Utvärdering av ett homiletiskt verktyg”, HYBRID 1 (2023): 61–83.

Gregorios av Nyssa, Mose Liv (Skellefteå: Artos, 2011).

Katherine Sonderegger, Systematic Theology: The Doctrine of God (Minneapolis: Fortress, 2015).

Katherine Sonderegger, Systematic Theology: The Doctrine of the Holy Trinity – Processions and Persons (Minneapolis: Fortress, 2020).

Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007).

Omslagsbild HYBRID: originalartiklar

Downloads

Publicerad

2023-01-24

Referera så här

Spjuth, R. (2023). Gamla testamentet och systematisk teologi om 
det kristna livet. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 84–105. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10621

Liknande artiklar

1 2 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.