Call for papers

Vol 54 Nr 1 (2024): Eros och tidigmodern litteratur

Få mänskliga erfarenheter har ägnats större uppmärksamhet än den passionerade kärleken. Genom litteraturhistoriens skiftande epoker och genrer har den varit ett ständigt återkommande tema som har gestaltats och utforskats i otaliga versioner. Eros har också öppnat nya sätt att tänka kring kön och sexualitet, politisk makt, filosofiska frågor om kunskap och verklighet samt litterär framställning. Vi välkomnar artiklar som undersöker dessa frågor i relation till den tidigmoderna litteraturen, en period då passionskärleken var omstridd och genomgick stora förändringar. 

Med detta temanummer vill vi samla forskare som arbetar med olika teoretiska och metodologiska perspektiv och som tillsammans kan visa på bredden i frågan om den tidigmoderna litteraturens möte med den passionerade kärleken. Vi välkomnar ingångar som till exempel omfattar känslohistoria, psykoanalys, posthumanism och ekokritik, feministiska och queera läsningar eller performativitetsteori. Bidragen kan undersöka genrer som epiken, tragedin eller romanen, men även andra former, som aforismen, dialogen eller fabeln.

TfL och gästredaktörerna föreslår teman som potentiellt kan inkludera: 

  • Mötet mellan eros och politiska eller religiösa grupperingar
  • Ett komparativt perspektiv på litterära gestaltningar från Skandinavien, övriga Europa, eller icke-europeiska språk
  • Den tidigmoderna receptionen av antiken, alternativt en modern reception av det tidigmoderna
  • Genusperspektiv och kritik av ett patriarkalt system
  • Queer temporalitet och posthumanistiska subjektivitetsanalyser

Artiklar kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska, med ett omfång på högst 40.000 tecken inklusive mellanslag. Bidrag lämnas in direkt på TfL:s webbplats. 

Sista inlämningsdatum är 15 januari 2024.

Eventuella frågor kan ställas till gästredaktörerna Alexander Lash, Vera Sundin, och Sofia Warkander på alexander.paulsson.lash@english.su.severa.sundin@littvet.su.se eller sofia.warkander@littvet.su.se.

 


Eros and Early Modern Literature

Across the periods and genres of literature, passionate love has proven to be one of the most consistently represented and queried of human experiences. Along with attracting attention as a phenomenon in its own right, eros has opened up ways of thinking about gender and sexuality, philosophical questions of knowledge and reality, political power, and literary representation. We invite essays that explore these questions in works of literature produced during the early modern period, a period of momentous transformation in the understanding of eros. 

Our hope for this special issue is to gather scholars working on a wide range of materials and with a wide range of theories and methodologies, showing the fecundity of the literary encounter with eros in early modern texts. We thus welcome approaches that might include the history of emotions, psychoanalysis and queer theory, posthumanism, feminist perspectives, or performance theory. Contributions might focus on major genres like the epic, tragedy, or novel, as well as more minoritized genres like the aphorism, dialogue, or fable.

TfL and the guest editors invite essays that explore early modern writings on eros, with topics including but not limited to:

  • The intersection of eros and political or religious formations
  • Comparative accounts of writings from Scandinavia, other parts of Europe, and non-European languages
  • Reception: early modern receptions of antiquity/modern receptions of early modernity
  • Gender and the critique of patriarchy
  • Queer temporalities and posthumanist accounts of subjectivity

Articles may be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English, and should be max 40,000 characters (with spaces). Submissions should be made directly at the TfL website.

Due date January 15, 2024.

Direct questions to guest editors Alexander Lash, Vera Sundin, and Sofia Warkander at alexander.paulsson.lash@english.su.se, vera.sundin@littvet.su.se and sofia.warkander@littvet.su.se.