Historia

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) är en svensk kvartalstidskrift som sedan grundandet 1971 ges ut av Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap. Sedan starten cirkulerar tidskriftens redaktion mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall. Detta sätt att organisera redaktionsarbetet är unikt i en svensk litteraturvetenskaplig kontext och har historiskt fyllt flera viktiga funktioner. Det har borgat för att utgivningen hållit en god bredd och aktualitet och att den sammanlagda utgivenskapen varit representativ för den forskning som producerats inom ämnet som helhet. Den regelbundna överlämningen av redaktörskapet har säkerställt att nya perspektiv fortgående aktualiserats. Det har också inneburit att möjligheterna för ideologisk styrning av tidskriften varit begränsade.

Den bakomliggande orsaken till tidskriftens uppkomst var att de kulturella tidskrifterna i Sverige upplevdes som allt mindre intresserade av litteratur och litteraturvetenskap. Inte heller ansågs de specialiserade litteraturvetenskapliga organen fullt ut fylla de behov som fanns.

Den nya tidskriften lanserades därför som ett rum för kritisk diskussion av den forskning som bedrivs kring litteratur i och utanför Sverige – med fokus på bland annat ”metodiska problem och praktiska resultat”.

Från och med 2008 så har tidskriftens nummer publicerats både i pappersform och digitalt open access med viss fördröjning.

Samtliga årgångar från 1993 och framåt finns också digitaliserade och tillgängliga via hemsidan.

2020 beslöt TfL:s ägarförening att tidskriften fr.o.m. 2021 skulle övergå till en exklusivt digital publikationsform som uppfyller kraven för full open access (diamond, det vill säga. utan några avgifter). Övergången har genomförts och allt material publiceras från och med nummer 2021:1–2 under licensen CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Vad gäller tidigare nummer tillhör upphovsrätten respektive författare och för att återbruka detta material krävs författarens tillstånd. I samband med övergången har tidskriften ingått ett samarbete med Kungliga Biblioteket genom vilket den knutits till deras  publiceringsplattform för vetenskapliga open access-tidskrifter, Publicera (publicera.kb.se).