Call for papers

Aktuellt:

Vol 53 Nr 1 (2023): Barnlitteratur och medier

Barnlitteratur och barnkultur har i alla tider skapats och formats i en dynamisk relation till samtida publikationsformer, teknologier och medier. Detta är också utgångspunkten för temanumret, där barn- och ungdomslitteraturen undersöks interdisciplinärt och utifrån olika litteraturvetenskapliga, mediehistoriska och intermediala perspektiv. W.J.T. Mitchells numera okontroversiella yttrande om att all kommunikation är medialt blandad har även präglat teoribildningen inom barnlitteraturforskningen. Samtidigt är valet av medium avgörande för hur berättelser och budskap har förmedlats och förståtts, för att citera Marshall McLuhans ofta åberopade uttryck: ”mediet är budskapet.”

I detta nummer vill vi undersöka hur barn- och ungdomslitteratur formas av och rör sig mellan olika medier. Barnberättelser och karaktärer ingår ofta i transmediala nätverk och förekommer parallellt i böcker, film, datorspel och andra uttrycksformer. De uppträder även på scen, i nöjesparker och som leksaker. Förutom litteraturanalytiska perspektiv, uppmärksammar temanumret berättelsernas materiella, visuella och performativa aspekter. Detta innebär ett interdisciplinärt litteraturbegrepp som även innefattar bilder, samspel mellan musik och text eller scenframställningar.    

Vi vill även diskutera hur barn- och ungdomslitteraturen förhåller sig till medieteknologiska omställningar och förändrad medieanvändning, både i vår samtid och i historisk tid. Hur kan barns kultur- och medieanvändning förstås och vad har dessa förändringar för konsekvenser för forskningen om barnkultur och barn- och ungdomslitteratur? Ämnen kan innefatta men begränsas inte av följande:

  • barnteater
  • bild- och textsamspel i bilderböcker, tecknade serier och serieromaner
  • visor och musik för barn
  • transmedieringar mellan litteratur, animerade serier, film, radio, tv, ljudböcker eller datorspel
  • mediehistoriska perspektiv på barnlitteratur och -kultur
  • den barnlitterära utgivningens utveckling i relation till digitala medier och nya teknologier

Vi välkomnar nyskrivna artiklar till temanumret. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: max 40.000 tecken, inkl. blanksteg. 
Deadline för artiklarna: 1 augusti 2023.

Inlämning av manus görs via hemsidans inlämningsfunktion: https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions där man även finner författarinstruktioner.

Gästredaktör för temat är Elina Druker vid Stockholms universitet. Vid frågor om numret hör av er till elina.druker@littvet.su.se.

Avslutningsvis vill vi påminna om att man kontinuerligt kan skicka in artiklar till TfL utanför det aktuella temat.

 

 

Tidigare (deadline passerad):

Vol 52 Nr 4 (2022): Beyond Essentialisms: Translating Sex, Race and Gender

TfL and guest editor Dr. Oscar Jansson (Lund University) are issuing a call for papers on the subject “Beyond Essentialisms: Translating Sex, Race and Gender”. Deadline: December 1st, 2022. 

Information on special issue
The object of this special issue is to examine how matters of sex, race and gender affect literary translations – and conversely, how translation takes part in the construction and dissemination of social, political and sexual categories. For what does it mean to “translate sex”? Are gender norms and identities readily translatable, or tied to particular linguistic settings? Is “race” relevant to translation? And perhaps most importantly: How can these questions be addressed without reverting to national, sexual or racial essentialisms?

In exploring these concerns, the special issue on the one hand draws on the growing impact of queer theory on translation studies, evident in the work of Brian James Baer, José Santaemilla and Heike Bauer, among others. Equally important, however, are the connections to recent developments in research on postcolonial and world literatures, marked by the attention to dynamics between local and global contexts in the figuration, circulation and translation of literary works – including how such dynamics affect the valuation of texts and form transcultural readerships.

TfL and guest editor Oscar Jansson thus invites articles that explore questions of what translating sex, race and gender means, including but not limited to the following:

–  translations of sexuality/sexualities of translation
–  figurations of racial identities in literary translation
–  translation and censorship histories of sexually explicit texts
–  untranslatability and designations of the untranslatable
–  case studies on LGBTQ and racialized authors, translators and critics
–  sexuality, race and gender in sociologies of translation

Deadline for manuscript submission: December 1st, 2022
Date for publication: Online open access, spring 2023

Questions and article proposals are directed to oscar.jansson@litt.lu.se.

Finished articles of up to 8.000 words are submitted to the TfL website on December 1st, 2022.

 

 

Vol 52 Nr 2-3 (2022): Öppet nummer

Sedan redaktionen flyttade till Lund i början av 2021 har ett dubbelnummer på tema KROPP (2021:1–2) och ett lika omfattande jubileumsnummer (2021:3–4) getts ut. Ytterligare ett nummer på tema MENING (2022:1) är på gång. TfL har från början varit en bred plattform, avsedd att spegla ämnets pluralism och, dessutom, varit öppen för tvärvetenskapliga ut- och inblickar. Därför har det nu blivit hög tid att bjuda in till ett öppet nummer.

Samtidigt som TfL:s öppna nummer bjuder in hela den mångfald av perspektiv som ryms i litteraturvetenskapen och dess angränsande ämnen, så har just dessa nummer också en tendens att sätta litteraturen, det rika objekt som samlar och har den anmärkningsvärda förmågan att svara på alla dessa perspektiv, i centrum. Välkomna med era bidrag!

Tidskrift för litteraturvetenskap ges sedan 2021 ut digitalt och har en ny hemsida. Bidrag lämnas in via inlämningsfunktionen som man finner här: https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions. Där välkomnar vi nyskrivna artiklar som inte är under beaktande av någon annan tidskrift.

Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska. I anknytning till inlämningsfunktionen finner ni även tidskriftens stylesheet.

Omfång: 40.000 tecken ink. blanksteg
Deadline: 25 september 2022

 


Vol 52 Nr 1 (2022): Mening

Deadline: 1 april 2022

Mening är ett begrepp som etablerats, dekonstruerats och kritiserats från en rad olika litteraturvetenskapliga håll. Några har avslöjat och fördömt den oskolade läsarens affektiva och intentionala felslut medan andra har visat hur litterära texter dekonstruerar sin egen form och innebörd.

Från ett tredje håll har de maktstrukturer som genererar textens mening synliggjorts och kritiserats samtidigt som åter andra tagit steget ut ur litteraturens formhistoria till de mediala eller samhälleliga betingelser som villkorar dess produktion, distribution och reception.

Likväl är litteraturvetenskapen hemsökt av meningens skepnader, av meningen med den litteraturvetenskapliga verksamheten och av de meningar som läsare erfar i bruket av litteratur. Den större frågan om meningens relation till kunskap i studiet av litteratur är lika gammal som litteraturstudiet.

Likt litteraturens egen mening, som den ofta ter sig när vi söker den, verkar svaret på denna fråga vara historiskt och ständigt i vardande. Från samtidens teoretiska horisonter har man också öppnat frågan på nytt, men genom perspektiv där man analyserar hur olika meningskulturer bildas och transformeras och där mening inte låter sig reduceras till en produkt av kulturella praktiker.

I detta nummer vill vi ställa frågan om meningsbegreppets aktualitet. Vad betyder idag de traditioner i vilka meningsbegreppet etablerats, plockats isär och satts samman på nytt? Vad fyller det för funktion och hur används/kan det användas i våra praktiker? Vilka möjligheter öppnar samtidens teoretiska horisonter?

Avslutningsvis vill vi påminna om att TfL alltid även välkomnar artiklar till en ”öppen sektion”, det vill säga sådana texter som ligger utanför temat.

Tidskrift för litteraturvetenskap ges sedan 2021 ut digitalt och har en ny hemsida. Bidrag lämnas in via inlämningsfunktionen som man finner här. Där välkomnar vi nyskrivna artiklar till tidskriftens nummer på temat MENING (2022:1) samt artiklar till numrets öppna sektion. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: 40.000 tecken, ink. Blanksteg
Deadline: 1 april 2022

Författarinstruktioner finner ni här.

 

Vol 51 Nr 3-4 (2021): JUBILEUMSNUMMER

TfL har sedan grundandet 1971 varit en utomordentligt aktiv plattform för spridningen av litteraturvetenskaplig forskning och ämnesdebatt. Med anledning av 50-årsjubileet ägnar vi ett digert dubbelnummer till TfL:s och litteraturvetenskapens ”igår”, ”idag” och ”imorgon”. Vi inbjuder skribenter att inkomma med artiklar som på något sätt anknyter till något av dessa perspektiv, som beskrivs mer ingående härunder.

Igår
Under rubriken ”Igår” kommer vi att välja ut och återpublicera viktiga artiklar ur TfL:s tidigare utgivning och inbjuda författarna till dessa artiklar att kommentera och eventuellt uppdatera sina tidigare positioner inom sina respektive forskningsfält. Bidragen kan till exempel vara i form av reflekterande essäer av personlig karaktär, eller vetenskapliga artiklar som anlägger ett ämneshistoriskt perspektiv på ett litteraturvetenskapligt fälts utveckling. Artiklarna i denna del kommer i första hand vara beställningsarbeten, men forskare som tidigare publicerat sig i TfL och som skulle vara intresserade av att delta i denna del är välkomna att ta kontakt med redaktionen och anmäla sitt intresse genom att maila till isak.hylten-cavallius@litt.lu.se

Idag
Under rubriken ”Idag” finner man en öppen del, där vi har för avsikt att visa ett tvärsnitt av den samtida litteraturvetenskapliga forskningen; vad görs just nu? Till denna del välkomnas alltså vetenskapliga artiklar inom alla tänkbara discipliner.

Imorgon
Under rubriken ”Imorgon” tillåter vi oss att anlägga ett delvis spekulativt, visionärt eller kanske profetiskt perspektiv på litteraturvetenskapen; var kommer litteraturvetenskapen att vara om ytterligare 50 år, vad kommer vi att syssla med i framtiden? Till denna del inbjuder vi även forskare att inkomma med vetenskapliga artiklar som studerar, diskuterar och/eller operationaliserar för litteraturvetenskapen nya teorier, metoder och material.

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar nyskrivna artiklar för tidskriftens JUBILEUMSNUMMER, 2021:3–4. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: max 40.000 tecken, ink. Blanksteg
Deadline: 1 oktober 2021

Författarinstruktioner finner ni här:
https://publicera.kb.se/tfl/instructions


Inlämning sker via inlämningsfunktionen på vår nya hemsida:
https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions

 

Vol 51 Nr 1-2 (2021): Kropp

Deadline: 1 juli 2021

Vad betyder kropp för en litteraturvetare? Hur gestaltas kroppar i litteraturen, och hur kan vi förstå litteraturens egen kroppslighet?

Litteraturen är förstås full av kroppar: arbetarlitteraturens slitna kropp, sjukdomsskildringens bräckliga kropp, kriminalromanens styckade kropp, sexnovellens begärliga kropp. I litteraturen finns kroppar märkta av förtryck, våld, flykt och trauma, liksom kroppar som överskrider gränser – skapar trubbel, tar plats och gör motstånd. Och de mänskliga kropparna är inte ensamma. I antropocen, människans tidsålder och tiden för det sjätte massutdöendet, finner sig litteraturvetaren omgiven av mer-än-mänskliga kroppar, ett myller av litterära djur och växter.

Litteraturen och den litterära gestaltningen är dessutom kroppslig i sig själv. Nymaterialistisk litteraturteori prövar kroppen som metafor eller figur för att undersöka litteraturens form, komposition och förmågor, dess rytmer, röster och affekter. På ett likartat sätt kan intermediala och medieekologiska litteraturstudier synliggöra de fysiska och filosofiska gränssnitten mellan litterära uttryck, medieteknologier och såväl skrivande som läsande kroppar. Litteraturvetarens egen kroppslighet engageras även i exempelvis affektteoretiska och postkritiska studier som uppmärksammar litteraturens förmåga att beröra och uppröra.

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar nyskrivna artiklar som i bredaste bemärkelse utforskar temat KROPP, för tidskriftens nummer 2021:2. Möjliga ämnen innefattar men är inte begränsade till: litterärt gestaltade kroppar, litteraturens materiella form och mediala kropp, samt skrivandets och läsandets kroppslighet.


Omfång: max 30.000 tecken, ink. blanksteg
Deadline: 1 juli 2021
Skicka manus till isak.hylten-cavallius@litt.lu.se