Call for papers

Aktuellt:

Call for papers för nästa nummer kommer att presenteras runt årskiftet.

 

 

Tidigare (deadline passerad):

Vol 51 Nr 3-4 (2021): JUBILEUMSNUMMER

TfL har sedan grundandet 1971 varit en utomordentligt aktiv plattform för spridningen av litteraturvetenskaplig forskning och ämnesdebatt. Med anledning av 50-årsjubileet ägnar vi ett digert dubbelnummer till TfL:s och litteraturvetenskapens ”igår”, ”idag” och ”imorgon”. Vi inbjuder skribenter att inkomma med artiklar som på något sätt anknyter till något av dessa perspektiv, som beskrivs mer ingående härunder.

Igår
Under rubriken ”Igår” kommer vi att välja ut och återpublicera viktiga artiklar ur TfL:s tidigare utgivning och inbjuda författarna till dessa artiklar att kommentera och eventuellt uppdatera sina tidigare positioner inom sina respektive forskningsfält. Bidragen kan till exempel vara i form av reflekterande essäer av personlig karaktär, eller vetenskapliga artiklar som anlägger ett ämneshistoriskt perspektiv på ett litteraturvetenskapligt fälts utveckling. Artiklarna i denna del kommer i första hand vara beställningsarbeten, men forskare som tidigare publicerat sig i TfL och som skulle vara intresserade av att delta i denna del är välkomna att ta kontakt med redaktionen och anmäla sitt intresse genom att maila till isak.hylten-cavallius@litt.lu.se

Idag
Under rubriken ”Idag” finner man en öppen del, där vi har för avsikt att visa ett tvärsnitt av den samtida litteraturvetenskapliga forskningen; vad görs just nu? Till denna del välkomnas alltså vetenskapliga artiklar inom alla tänkbara discipliner.

Imorgon
Under rubriken ”Imorgon” tillåter vi oss att anlägga ett delvis spekulativt, visionärt eller kanske profetiskt perspektiv på litteraturvetenskapen; var kommer litteraturvetenskapen att vara om ytterligare 50 år, vad kommer vi att syssla med i framtiden? Till denna del inbjuder vi även forskare att inkomma med vetenskapliga artiklar som studerar, diskuterar och/eller operationaliserar för litteraturvetenskapen nya teorier, metoder och material.

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar nyskrivna artiklar för tidskriftens JUBILEUMSNUMMER, 2021:3–4. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: max 40.000 tecken, ink. Blanksteg
Deadline: 1 oktober 2021

Författarinstruktioner finner ni här:
https://publicera.kb.se/tfl/instructions


Inlämning sker via inlämningsfunktionen på vår nya hemsida:
https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions

 

Vol 51 Nr 1-2 (2021): Kropp

Deadline: 1 juli 2021

Vad betyder kropp för en litteraturvetare? Hur gestaltas kroppar i litteraturen, och hur kan vi förstå litteraturens egen kroppslighet?

Litteraturen är förstås full av kroppar: arbetarlitteraturens slitna kropp, sjukdomsskildringens bräckliga kropp, kriminalromanens styckade kropp, sexnovellens begärliga kropp. I litteraturen finns kroppar märkta av förtryck, våld, flykt och trauma, liksom kroppar som överskrider gränser – skapar trubbel, tar plats och gör motstånd. Och de mänskliga kropparna är inte ensamma. I antropocen, människans tidsålder och tiden för det sjätte massutdöendet, finner sig litteraturvetaren omgiven av mer-än-mänskliga kroppar, ett myller av litterära djur och växter.

Litteraturen och den litterära gestaltningen är dessutom kroppslig i sig själv. Nymaterialistisk litteraturteori prövar kroppen som metafor eller figur för att undersöka litteraturens form, komposition och förmågor, dess rytmer, röster och affekter. På ett likartat sätt kan intermediala och medieekologiska litteraturstudier synliggöra de fysiska och filosofiska gränssnitten mellan litterära uttryck, medieteknologier och såväl skrivande som läsande kroppar. Litteraturvetarens egen kroppslighet engageras även i exempelvis affektteoretiska och postkritiska studier som uppmärksammar litteraturens förmåga att beröra och uppröra.

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar nyskrivna artiklar som i bredaste bemärkelse utforskar temat KROPP, för tidskriftens nummer 2021:2. Möjliga ämnen innefattar men är inte begränsade till: litterärt gestaltade kroppar, litteraturens materiella form och mediala kropp, samt skrivandets och läsandets kroppslighet.


Omfång: max 30.000 tecken, ink. blanksteg
Deadline: 1 juli 2021
Skicka manus till isak.hylten-cavallius@litt.lu.se