Call for papers

Aktuellt:

Vol 52 Nr 1 (2022): Mening

Deadline: 1 april 2022

Mening är ett begrepp som etablerats, dekonstruerats och kritiserats från en rad olika litteraturvetenskapliga håll. Några har avslöjat och fördömt den oskolade läsarens affektiva och intentionala felslut medan andra har visat hur litterära texter dekonstruerar sin egen form och innebörd.

Från ett tredje håll har de maktstrukturer som genererar textens mening synliggjorts och kritiserats samtidigt som åter andra tagit steget ut ur litteraturens formhistoria till de mediala eller samhälleliga betingelser som villkorar dess produktion, distribution och reception.

Likväl är litteraturvetenskapen hemsökt av meningens skepnader, av meningen med den litteraturvetenskapliga verksamheten och av de meningar som läsare erfar i bruket av litteratur. Den större frågan om meningens relation till kunskap i studiet av litteratur är lika gammal som litteraturstudiet.

Likt litteraturens egen mening, som den ofta ter sig när vi söker den, verkar svaret på denna fråga vara historiskt och ständigt i vardande. Från samtidens teoretiska horisonter har man också öppnat frågan på nytt, men genom perspektiv där man analyserar hur olika meningskulturer bildas och transformeras och där mening inte låter sig reduceras till en produkt av kulturella praktiker.

I detta nummer vill vi ställa frågan om meningsbegreppets aktualitet. Vad betyder idag de traditioner i vilka meningsbegreppet etablerats, plockats isär och satts samman på nytt? Vad fyller det för funktion och hur används/kan det användas i våra praktiker? Vilka möjligheter öppnar samtidens teoretiska horisonter?

Avslutningsvis vill vi påminna om att TfL alltid även välkomnar artiklar till en ”öppen sektion”, det vill säga sådana texter som ligger utanför temat.

Tidskrift för litteraturvetenskap ges sedan 2021 ut digitalt och har en ny hemsida. Bidrag lämnas in via inlämningsfunktionen som man finner här. Där välkomnar vi nyskrivna artiklar till tidskriftens nummer på temat MENING (2022:1) samt artiklar till numrets öppna sektion. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: 40.000 tecken, ink. Blanksteg
Deadline: 1 april 2022

Författarinstruktioner finner ni här.

 

 

Tidigare (deadline passerad):

Vol 51 Nr 3-4 (2021): JUBILEUMSNUMMER

TfL har sedan grundandet 1971 varit en utomordentligt aktiv plattform för spridningen av litteraturvetenskaplig forskning och ämnesdebatt. Med anledning av 50-årsjubileet ägnar vi ett digert dubbelnummer till TfL:s och litteraturvetenskapens ”igår”, ”idag” och ”imorgon”. Vi inbjuder skribenter att inkomma med artiklar som på något sätt anknyter till något av dessa perspektiv, som beskrivs mer ingående härunder.

Igår
Under rubriken ”Igår” kommer vi att välja ut och återpublicera viktiga artiklar ur TfL:s tidigare utgivning och inbjuda författarna till dessa artiklar att kommentera och eventuellt uppdatera sina tidigare positioner inom sina respektive forskningsfält. Bidragen kan till exempel vara i form av reflekterande essäer av personlig karaktär, eller vetenskapliga artiklar som anlägger ett ämneshistoriskt perspektiv på ett litteraturvetenskapligt fälts utveckling. Artiklarna i denna del kommer i första hand vara beställningsarbeten, men forskare som tidigare publicerat sig i TfL och som skulle vara intresserade av att delta i denna del är välkomna att ta kontakt med redaktionen och anmäla sitt intresse genom att maila till isak.hylten-cavallius@litt.lu.se

Idag
Under rubriken ”Idag” finner man en öppen del, där vi har för avsikt att visa ett tvärsnitt av den samtida litteraturvetenskapliga forskningen; vad görs just nu? Till denna del välkomnas alltså vetenskapliga artiklar inom alla tänkbara discipliner.

Imorgon
Under rubriken ”Imorgon” tillåter vi oss att anlägga ett delvis spekulativt, visionärt eller kanske profetiskt perspektiv på litteraturvetenskapen; var kommer litteraturvetenskapen att vara om ytterligare 50 år, vad kommer vi att syssla med i framtiden? Till denna del inbjuder vi även forskare att inkomma med vetenskapliga artiklar som studerar, diskuterar och/eller operationaliserar för litteraturvetenskapen nya teorier, metoder och material.

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar nyskrivna artiklar för tidskriftens JUBILEUMSNUMMER, 2021:3–4. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: max 40.000 tecken, ink. Blanksteg
Deadline: 1 oktober 2021

Författarinstruktioner finner ni här:
https://publicera.kb.se/tfl/instructions


Inlämning sker via inlämningsfunktionen på vår nya hemsida:
https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions

 

Vol 51 Nr 1-2 (2021): Kropp

Deadline: 1 juli 2021

Vad betyder kropp för en litteraturvetare? Hur gestaltas kroppar i litteraturen, och hur kan vi förstå litteraturens egen kroppslighet?

Litteraturen är förstås full av kroppar: arbetarlitteraturens slitna kropp, sjukdomsskildringens bräckliga kropp, kriminalromanens styckade kropp, sexnovellens begärliga kropp. I litteraturen finns kroppar märkta av förtryck, våld, flykt och trauma, liksom kroppar som överskrider gränser – skapar trubbel, tar plats och gör motstånd. Och de mänskliga kropparna är inte ensamma. I antropocen, människans tidsålder och tiden för det sjätte massutdöendet, finner sig litteraturvetaren omgiven av mer-än-mänskliga kroppar, ett myller av litterära djur och växter.

Litteraturen och den litterära gestaltningen är dessutom kroppslig i sig själv. Nymaterialistisk litteraturteori prövar kroppen som metafor eller figur för att undersöka litteraturens form, komposition och förmågor, dess rytmer, röster och affekter. På ett likartat sätt kan intermediala och medieekologiska litteraturstudier synliggöra de fysiska och filosofiska gränssnitten mellan litterära uttryck, medieteknologier och såväl skrivande som läsande kroppar. Litteraturvetarens egen kroppslighet engageras även i exempelvis affektteoretiska och postkritiska studier som uppmärksammar litteraturens förmåga att beröra och uppröra.

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar nyskrivna artiklar som i bredaste bemärkelse utforskar temat KROPP, för tidskriftens nummer 2021:2. Möjliga ämnen innefattar men är inte begränsade till: litterärt gestaltade kroppar, litteraturens materiella form och mediala kropp, samt skrivandets och läsandets kroppslighet.


Omfång: max 30.000 tecken, ink. blanksteg
Deadline: 1 juli 2021
Skicka manus till isak.hylten-cavallius@litt.lu.se