Författarinstruktioner

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar tidigare opublicerade vetenskapliga artiklar från alla discipliner inom ramarna för området litteraturforskning. Även tvärvetenskapliga artiklar som på något sätt relaterar till litterära material eller litteraturvetenskapliga frågor tas emot. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material.

Endast beställda essäer och recensioner tas emot.

Manuskript skickas via vårt manushanteringsystem.
Vid frågor, vänligen kontakta robert.ekdahl@uppfattat.se.

Den som skickar material till TFL anses medge elektronisk lagring och publicering.

Riktlinjer för författare

Allmänna riktlinjer för utformning av artiklar
För att underlätta för redaktionens och granskarnas läsarbete samt konverteringen till andra format inför publicering ser vi gärna att du som författare laddar ner vår word-mall och använder dig av de förinställda format för titel, blockcitat, slutnoter med mera som finns i den. Mallen finns i två varianter:

  • DOCX-variant. En vanlig Wordfil som du börjar skriva i eller kopierar in din text till.

  • DOTX-variant. En mall-fil som du kan lägga till i ditt personliga mallbibliotek (läs mer om mallar här).

När den typografiska formen i en källtext som citeras är betydelsebärande är det i sin ordning att man så långt det är möjligt försöker efterlikna originalet, exempelvis med hjälp av mellanslag och radbrytningar. Detta görs då inom formatet "blockcitat".

I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken. Tankstreck, inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges. Förkortningar skrivs ut (bland annat, till exempel, och så vidare). För frekventa förkortningar och allmänna språkregler följer vi Svenska språknämndens rekommendationer i Svenska skrivregler. Citat på andra språk än svenska, norska, danska eller engelska ska översättas. Översatta citat ska anges på originalspråk i not.

Omfång
Teckenantalet (inklusive mellanslag; exklusive referenser) får uppgå till omkring 40.000 för artiklar; 20.000 för essäer; 15.000 för recensioner.

Författarpresentation, Abstract och Keywords
Till varje artikel insänds som ett separat dokument engelsk titel och abstract (200–300 ord), keywords på engelska samt en författarpresentation på svenska (med titel, ämnesområde och eventuellt andra relevanta uppgifter).

Bilder
Eventuella bilder, tabeller eller figurer insänds på ett separat blad och i digital form. Bildupplösningen behöver vara minst 300 dpi. Ange i texten var de ska placeras. Skribenter ansvarar själva för eventuella rättigheter till Open Access publicering av bildmaterial och för att krockar mellan licenser för Open Acesss-utgivning (Creative Commons CC-BY 4.0) och copyright inte uppstår.

Referenser

BIBLIOGRAFI (REFERENSLISTA)
OBS: Från och med 2023 behöver skribenter bifoga en separat bibliografi över de verk som refereras i insända forskningsartiklar. Detta för att redaktionen skall kunna lägga in referenser på ett sätt som gör det möjligt för TfL att bidra till öppen tillgång på vetenskaplig citeringsdata, i linje med ”Initiative for Open Citations” (https://i4oc.org/). Tillsvidare påverkar detta dock inte utformningen av hänvisningar i notapparaten, där instruktionerna nedan fortsatt gäller.

Bibliografin bifogas som en separat fil och utformas enligt Chicago Manual of Style, Notes and Bibliography system (se exempel nedan).

SLUTNOTER
Hänvisningar utformas som slutnoter, enligt notsystemet i Chicago Manual of Style anpassat för svenska förhållanden (se exempel här under). Referenserna ska vara av en sådan omfattning att läsaren inte behöver vända sig till en separat referenslista för att få kännedom om specifikt verk och utgåva. När den fulla referensen anges ska den alltid innehålla DOI (Digital Object Identifier) när en sådan finns. DOI-koden ska vara en klickbar URL (se exempel här under) och placeras sist i referensen. Om man är osäker på en artikels DOI-kod så kan man söka efter artikeln på crossref.org. Använd alternativet ”Search metadata”. 

Exempel på referenser i slutnoter och bibliografi:

Monografi
NOT: Carl Fehrman, Diktaren och döden. Dödsbild och förgänglighetstanke i litteraturen från antiken till 1700-talet (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1952), 193–201.
FÖRKORTAD NOT: Fehrman, Diktaren och döden, 84f.
BIBLIOGRAFI: Fehrman, Carl. Diktaren och döden. Dödsbild och förgänglighetstanke i litteraturen från antiken till 1700-talet. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1952.

Kapitel eller artikel i antologi
Ange specifik sida om referensen är till en sådan, annars sidintervallet för hela kapitlet/artikeln.
NOT: Kristina Lundblad, ”Om böckers värde”, i Litteraturens värden, Anders Mortensen red. (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2009), 143–159.
FÖRKORTAD NOT: Lundblad, ”Om böckers värde”, 151.
BIBLIOGRAFI: Lundblad, Kristina. ”Om böckers värde”. I Litteraturens värden, red. Anders Mortensen,143–159. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2009.

Översatt verk
NOT: Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, Jeanette Emt övers., 2:a utg. (Stockholm: Thales, [2004] 2013), 217.
FÖRKORTAD NOT: Kant, Kritik av det rena förnuftet, 217.
BIBLIOGRAFI: Kant, Immanuel. Kritik av det rena förnuftet. Jeanette Emt övers. 2:a utg. Stockholm: Thales, [2004] 2013.

Tidskriftsartikel
Ange specifik sida om referensen är till en sådan, annars sidintervallet för hela artikeln. Om artikeln har fyra eller fler författare ange endast den första följt av ”et al.”
NOT: Greger Andersson, Roland Spjuth, ”Kroppen som konfliktzon. Den bibliska traditionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 51 (2021:1–2), 92–101, https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1732.
FÖRKORTAD NOT: Andersson, Spjuth, ”Kroppen som konfliktzon”, 96.
BIBLIOGRAFI: Andersson, Greger & Spjuth, Roland. ”Kroppen som konfliktzon. Den bibliska traditionen”. Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 51 (2021:1–2), 92–101. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1732.

Recension
NOT: Nils Ekedahl, recension av Fabelbruket i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie av Erik Zillén, Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 51 (2021:1–2), 197–200, https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1819.
FÖRKORTAD NOT: Ekedahl, recension av Fabelbruket i svensk tidigmodernitet, 198.
BIBLIOGRAFI: Ekedahl, Nils. Recension av Fabelbruket i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie av Erik Zillén. Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 51 (2021:1–2), 197–200. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1819.

Nyhetsartikel eller artikel i dagspress
NOT: Per Svensson, ”Elin Wägner hade känt sig hemma bland vår tids poddar och bloggar”, Dagens Nyheter, 2021–09–26, https://www.dn.se/kultur/per-svensson-elin-wagner-hade-kant-sig-hemma-bland-var-tids-poddar-och-bloggar/.
FÖRKORTAD NOT: Svensson, ”Elin Wägner”.
BIBLIOGRAFI: Svensson, Per. ”Elin Wägner hade känt sig hemma bland vår tids poddar och bloggar”. Dagens Nyheter, 2021–09–26. https://www.dn.se/kultur/per-svensson-elin-wagner-hade-kant-sig-hemma-bland-var-tids-poddar-och-bloggar/.

Digital resurs (inte dagspress eller tidskrift)
Med författare
NOT: Theresa Benér, "Förintelsen i konsten – vilken moral krävs av konstnärer?", hämtad 2023–10–09, https://www.theresabener.se/artikel/kulturjournalistik-europa/F%C3%B6rintelsen-i-konsten-vilken-moral-kr%C3%A4vs-av-konstn%C3%A4rer.
FÖRKORTAD NOT: Benér, "Förintelsen i konsten".
BIBLIOGRAFI: Benér, Theresa. "Förintelsen i konsten – vilken moral krävs av konstnärer?" Hämtad 2023–10–09. https://www.theresabener.se/artikel/kulturjournalistik-europa/F%C3%B6rintelsen-i-konsten-vilken-moral-kr%C3%A4vs-av-konstn%C3%A4rer.
Utan författare
NOT: "Olika skäl för uppehållstillstånd", Migrationsverket, hämtad 2023–10–09, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Olika-skal-for-uppehallstillstand.html.
FÖRKORTAD NOT: Migrationsverket, "Uppehållstillstånd".
BIBLIOGRAFI: Migrationsverket. "Olika skäl för uppehållstillstånd". Hämtad 2023–10–09. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Olika-skal-for-uppehallstillstand.html.

Publiceringsavgifter

TfL tar inte ut några avgifter för skribenter.


Kriterier för författarskap

Varje författare (och eventuella medförfattare) skall uppfylla kriterier:

  1. De ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
  1. De ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
  1. De ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.