Författarinstruktioner

Efter att noga granskat nedanstående riktlinjer, skicka in ditt manuskript via vårt manushanteringsystem. Steg-för-steg-instruktioner ges under processens gång. Vid frågor, vänligen kontakta redaktionen: redaktion@tidforlitt.se

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar tidigare opublicerade vetenskapliga artiklar från alla discipliner inom ramarna för området litteraturforskning. Även tvärvetenskapliga artiklar som på något sätt relaterar till litterära material eller litteraturvetenskapliga frågor tas emot. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material.

Endast beställda essäer och recensioner tas emot.

Den som skickar material till TFL anses medge elektronisk lagring och publicering.

Filformatet bör vara .doc eller docx.

Allmänna riktlinjer

Texten ska vara så ren som möjligt:
. Inga onödiga formateringar
. Inga tabbade indrag
. Rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil

I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken. Tankstreck, inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges. Förkortningar skrivs ut (bland annat, till exempel, och så vidare). För frekventa förkortningar och allmänna språkregler följer vi Svenska språknämndens rekommendationer i Svenska skrivregler. Citat på andra språk än svenska, norska, danska eller engelska ska översättas.

Hänvisningar

Hänvisningar utformas som fotnoter, enligt notsystemet i Chicago Manual of Style. När den fulla referensen anges ska den alltid innehålla DOI (Digital Object Identifier) då en sådan finns. DOI-koden ska vara en klickbar URL och placeras sist i referensen.

Omfång

Teckenantalet (inklusive mellanslag; exklusive) får uppgå till högst 40.000 för artiklar; 20.000 för essäer; 15.000 för recensioner.

Författarpresentation, Abstract och Keywords

Till varje artikel insänds som ett separat dokument engelsk titel och abstract (200–300 ord), keywords på engelska och svenska samt en författarpresentation på svenska (med titel, ämnesområde och eventuellt andra relevanta uppgifter).

Bilder

Eventuella bilder, tabeller eller figurer insänds på ett separat blad och i digital form. Bildupplösningen behöver vara minst 300 dpi. Ange i texten var de ska placeras. Skribenter ansvarar själva för eventuella bildrättigheter.

Publiceringsavgifter

TfL tar inte ut några avgifter för skribenter.

Kriterier för författarskap

Varje författare (och eventuella medförfattare) skall uppfylla kriterier:

  1. De ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
  1. De ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
  1. De ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.