Redaktionella riktlinjer

Peer review policy

Alla insända manus bedöms först av en redaktör som avgör huruvida manuset är lämpligt för att sändas ut till peer review. Inlämningar som anses vara lämpliga för peer review sänds till två eller fler sakkunniga som får i uppgift att lyfta fram manusets allmänna och specifika förtjänster och brister. Om lämpliga externa sakkunniga inte kan engageras för granskningen så åläggs lämpliga medlemmar av tidskriftens redaktionsråd att utföra uppgiften.

Tidskriften använder sig av ett double-blindförfarande under granskningsprocessen, vilket innebär att skribenter och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen. Den gängse granskningsperioden är sex till åtta veckor lång, från det att artikeln sänds in till dess resultaten av granskningen delges skribenten, men kan variera beroende på tillgången på lämpliga granskare och andra förutsättningar. Granskare uppmuntras att ge formativ kritik, även om artikeln inte bedöms vara lämplig för publikation.

Baserat på granskarnas rapporter sammanställer redaktören en rekommendation för accept eller refusering av manuset. Det övergripande ansvaret för utgivningen vilar hos tidskriftens huvudredaktör som, med stöd av ett internationellt redaktionsråd bestående av experter inom ämnet, fattar det slutgiltiga beslutet om publikation. I fall där en artikelförfattare på något sätt är anknuten till tidskriften, kommer de att frånkopplas alla uppgifter som rör manuset i fråga och en annan redaktör får i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer också att tillkännages i den slutgiltiga publikationen.

Tidskriften tar tacksamt emot manus som tidigare har laddats upp på pre print-servrar, personliga hemsidor, presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författaren måste dock inneha copyright för texten i fråga. Författare uppmuntras att, när sådana finns, ange länkar till tidigare offentliggöranden av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

Öppen tillgång/open access

Allt material från och med volym 51, nummer 2021:1–2 med öppen tillgång/open access under en Creative Commons CC-BY 4.0 licens. Författarna bibehåller copyright på sina artiklar. Vad gäller tidigare material tillhör upphovsrätten. Om man önskar återanvända material från artiklar publicerade före volym 51, nummer 2021:1–2 behöver tillstånd inhämtas från artikelförfattaren. Tidskriftens open access-policy är registrerad i Sherpa Romeo.

Preprint Policy

Tidskriften tillåter författare att ladda upp tidigare utkast av sina texter i lämplig pre-print server, på villkor att författaren godtar följande villkor: 

  • Författaren behåller copyright för THE PREPRINT och arbeten som utvecklats från den och har tillåtelse att skicka in sin text till tidskriften. 
  • Författaren godtar att det faktum att tidigare versioner tillgängliggjorts innebär att tidskriften inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om hen anonymiserar sina inskickade filer (se granskningspolicy).   
  • Om texten publiceras i tidskriften förväntas författaren uppdatera informationen i sin PREPRINT VERSION för att visa att den slutliga versionen har publicerats i tidskriften, inklusive DOI-länk.

Tidskriftens preprint policy är registrerad i Sherpa Romeo.

ORCID

Tidskrift för Litteraturvetenskap rekommenderar starkt att alla författare som skickar in en text till tidskriften registrerar ett konto hos Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID). Denna registrering ger forskare en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarhet av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Eftersom en persons ORCID förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, affiliering eller forskningsfält sökbarheten av dennes tidigare publikationer, vilket underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriften uppmuntrar alla sina författare att inkludera ORCID tillsammans övrig författarinformation. Om artikeln accepteras kommer detta då att publiceras med artikeln. 

Open Data

Eftersom krav på Open Data blir allt vanligare kan vissa författare önska eller vara skyldiga att göra sitt empiriska material öppet och tillgängligt. I de fall detta gäller tidskiftens författare, uppmuntrar Tidskrift för Litteraturvetenskap att tillgängliggörandet görs enligt FAIR principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till från ett Data Accessibility Statement inom det inskickade manuskriptet, vilket kommer att offentliggöras vid publicering. Empiriskt material som hämtats från andra källor måste refereras ordentligt. För vidare frågor om Open Data-policy och riktlinjer, vänligen vänd dig till ditt lärosäte.

Arkivering

Från och med att tidskriften utges i Publicera så tillgängliggörs tidskriftens innevarande och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

Tidskriftens ägare och KB eftersträvar att tidskriftens arkiv ska överföras och tillgängliggöras via Publicera och därmed kommer arkivet också att långtidslagras på en säker och central server på KB. I händelse av att tidskriften upphör, kommer tidskriftens innehåll på Publicera att förbli arkiverat på KB.