Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • Jag, den insändande författaren, garanterar att jag, när sådana finns, är auktoriserad av samtliga medförfattare att sända in denna version av manuskriptet och att vara deras talesperson under granskningsprocessen och därefter. Samtliga författare är kvalificerade att betraktas som sådana, i enlighet med de riktlinjer som tas upp i ”authorship criteria” och har gett sitt tillstånd att tillkännages i det insända manuset.
  • Manuskriptet har inte tidigare publicerats och är inte heller under beaktande av en annan tidskrift (alternativt har en förklaring angetts i ”Comments to the Editor”). Om inte manuskriptet har publicerats som ett för-tryck. Detta skall, i så fall, tydligt anges i följebrevet för redaktören att ta i beaktande.
  • Allt material som ägs av tredje part som använts har framställts som sådant på ett korrekt sätt och tillstånd har inhämtats från copyrightinnehavaren för tidskriften. Författaren bekräftar att ansvaret för att inhämta alla tillstånd innan insändning vilar hos denna.
  • Samtliga referenser som tas upp i referenslistan har åberopats i manuskriptet och vice versa. Referenserna är utförda enligt instruktionerna under rubriken ”Referenser” nedan och DOI-nummer har inkluderats där sådana funnits. URL:er till online-referenser har uppgivits och är klickbara (t.ex. randomjournal.net).
  • Texten följer de stilistiska och bibliografiska krav som ställs upp i instruktioner under rubriken ”Allmänna riktlinjer för utformning av artiklar” nedan. All ansträngning har gjorts för att säkerställa att det inlämnade manuskriptet är redo för en granskningsprocess i enlighet tidskriftens anonymiserade granskningspolicy.
  • Samtliga tabeller citeras i huvudtexten och inkluderas i textdokumentet.
  • Samtliga figurer citeras i huvudtexten och laddas upp som tilläggsfiler. Figurer/bilder har en upplösning på minst 150dpi (300dpi eller mer föredras). Filerna är i ett av följande format: JPG, TIFF, GIF, PNG, EPS (för att maximera kvaliteten föredras källfilen, i original).
  • Alla individer eller grupper av individer som kan identifieras I en studie, eller deras förmyndare, har skrivit under blanketter för informerat samtycke och därmed gett sitt medgivande till att det inlämnade innehållet publiceras under en CC-BY-licens.

Riktlinjer för författare

Se under författarinstruktioner här.

Integritetspolicy

Genom att skicka in ditt manus för bedömning godkänner du villkoren för personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy.