Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
 • Jag, den insändande författaren, garanterar att jag, när sådana finns, är auktoriserad av samtliga medförfattare att sända in denna version av manuskriptet och att vara deras talesperson under granskningsprocessen och därefter. Samtliga författare är kvalificerade att betraktas som sådana, i enlighet med de riktlinjer som tas upp i ”authorship criteria” och har gett sitt tillstånd att tillkännages i det insända manuset.
 • Manuskriptet har inte tidigare publicerats och är inte heller under beaktande av en annan tidskrift (alternativt har en förklaring angetts i ”Comments to the Editor”). Om inte manuskriptet har publicerats som ett för-tryck. Detta skall, i så fall, tydligt anges i följebrevet för redaktören att ta i beaktande.
 • Allt material som ägs av tredje part som använts har framställts som sådant på ett korrekt sätt och tillstånd har inhämtats från copyrightinnehavaren för tidskriften. Författaren bekräftar att ansvaret för att inhämta alla tillstånd innan insändning vilar hos denna.
 • Samtliga referenser som tas upp i referenslistan har åberopats i manuskriptet och vice versa. Referenserna är utförda enligt instruktionerna under rubriken ”Referenser” nedan och DOI-nummer har inkluderats där sådana funnits. URL:er till online-referenser har uppgivits och är klickbara (t.ex. randomjournal.net).
 • Texten följer de stilistiska och bibliografiska krav som ställs upp i instruktioner under rubriken ”Allmänna riktlinjer för utformning av artiklar” nedan. All ansträngning har gjorts för att säkerställa att det inlämnade manuskriptet är redo för en granskningsprocess i enlighet tidskriftens anonymiserade granskningspolicy.
 • Samtliga tabeller citeras i huvudtexten och inkluderas i textdokumentet.
 • Samtliga figurer citeras i huvudtexten och laddas upp som tilläggsfiler. Figurer/bilder har en upplösning på minst 150dpi (300dpi eller mer föredras). Filerna är i ett av följande format: JPG, TIFF, GIF, PNG, EPS (för att maximera kvaliteten föredras källfilen, i original).
 • Alla individer eller grupper av individer som kan identifieras I en studie, eller deras förmyndare, har skrivit under blanketter för informerat samtycke och därmed gett sitt medgivande till att det inlämnade innehållet publiceras under en CC-BY-licens.

Riktlinjer för författare

Allmänna riktlinjer för utformning av artiklar
För att underlätta för redaktionens och granskarnas läsarbete samt konverteringen till andra format inför publicering ser vi gärna att du som författare laddar ner vår word-mall och använder dig av de förinställda format för titel, blockcitat, slutnoter med mera som finns i den. Mallen finns i två varianter:

 • DOCX-variant. En vanlig Wordfil som du börjar skriva i eller kopierar in din text till.

 • DOTX-variant. En mall-fil som du kan lägga till i ditt personliga mallbibliotek (läs mer om mallar här).

När den typografiska formen i en källtext som citeras är betydelsebärande är det i sin ordning att man så långt det är möjligt försöker efterlikna originalet, exempelvis med hjälp av mellanslag och radbrytningar. Detta görs då inom formatet "blockcitat".

I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken. Tankstreck, inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges. Förkortningar skrivs ut (bland annat, till exempel, och så vidare). För frekventa förkortningar och allmänna språkregler följer vi Svenska språknämndens rekommendationer i Svenska skrivregler. Citat på andra språk än svenska, norska, danska eller engelska ska översättas. Översatta citat ska anges på originalspråk i not.

Referenser

BIBLIOGRAFI (REFERENSLISTA)
OBS: Från och med 2023 behöver skribenter bifoga en separat bibliografi över de verk som refereras i insända forskningsartiklar. Detta för att redaktionen skall kunna lägga in referenser på ett sätt som gör det möjligt att föra för TfL att bidra till öppen tillgång på vetenskaplig citeringsdata, i linje med ”Initiative for Open Citations” (https://i4oc.org/). Tillsvidare påverkar detta dock inte utformningen av hänvisningar i notapparaten, där instruktionerna nedan fortsatt gäller.

Bibliografin bifogas som en separat fil och utformas enligt Chicago Manual of Style, Notes and Bibliography system.

SLUTNOTER
Hänvisningar utformas som slutnoter, enligt notsystemet i Chicago Manual of Style anpassat för svenska förhållanden (se exempel här under). Referenserna ska vara av en sådan omfattning att läsaren inte behöver vända sig till en separat referenslista för att få kännedom om specifikt verk och utgåva. När den fulla referensen anges ska den alltid innehålla DOI (Digital Object Identifier) när en sådan finns. DOI-koden ska vara en klickbar URL (se exempel här under) och placeras sist i referensen. Om man är osäker på en artikels DOI-kod så kan man söka efter artikeln på crossref.org. Använd alternativet ”Search metadata”. 

Exempel på referenser i slutnoter:

Monografi
Not: Carl Fehrman, Diktaren och döden. Dödsbild och förgänglighetstanke i litteraturen från antiken till 1700-talet (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1952), 193–201.
Förkortad not: Fehrman, Diktaren och döden, 84f.

Kapitel eller artikel i antologi
Ange specifik sida om referensen är till en sådan, annars sidintervallet för hela kapitlet/artikeln.
Not: Kristina Lundblad, ”Om böckers värde”, i Litteraturens värden, Anders Mortensen red. (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2009), 143–159.
Förkortad not: Lundblad, ”Om böckers värde”, 151.

Översatt verk
Not: Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, Jeanette Emt övers., 2:a utg. (Stockholm: Thales, [2004] 2013), 217.
Förkortad not: Kant, Kritik av det rena förnuftet, 217.

Tidskriftsartikel
Ange specifik sida om referensen är till en sådan, annars sidintervallet för hela artikeln. Om artikeln har fyra eller fler författare ange endast den första följt av ”et al.”
Not: Greger Andersson, Roland Spjuth, ”Kroppen som konfliktzon. Den bibliska traditionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 51 (2021:1–2), 92–101, https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1732.
Förkortad not: Andersson, Spjuth, ”Kroppen som konfliktzon”, 96.

Nyhetsartikel eller artikel i dagspress
Not: Per Svensson, ”Elin Wägner hade känt sig hemma bland vår tids poddar och bloggar”, Dagens Nyheter, 2021-09-26, https://www.dn.se/kultur/per-svensson-elin-wagner-hade-kant-sig-hemma-bland-var-tids-poddar-och-bloggar/.
Förkortad not: Svensson, ”Elin Wägner”.

Recension
Not: Nils Ekedahl, recension av Fabelbruket i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie av Erik Zillén, Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 51 (2021:1–2), 197–200, https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1819.
Förkortad not: Ekedahl, recension av Fabelbruket i svensk tidigmodernitet, 198.

Omfång
Teckenantalet (inklusive mellanslag; exklusive referenser) får uppgå till omkring 40.000 för artiklar; 20.000 för essäer; 15.000 för recensioner.

Författarpresentation, Abstract och Keywords
Till varje artikel insänds som ett separat dokument engelsk titel och abstract (200–300 ord), keywords på engelska samt en författarpresentation på svenska (med titel, ämnesområde och eventuellt andra relevanta uppgifter).

Bilder
Eventuella bilder, tabeller eller figurer insänds på ett separat blad och i digital form. Bildupplösningen behöver vara minst 300 dpi. Ange i texten var de ska placeras. Skribenter ansvarar själva för eventuella rättigheter till Open Access publicering av bildmaterial och för att krockar mellan licenser för Open Acesss-utgivning (Creative Commons CC-BY 4.0) och copyright inte uppstår.

 

Sektioner

Forskningsartikel

Tidskrift för litteraturvetenskap tar emot nyskrivna litteraturvetenskapliga och tvärvetenskapliga artiklar av hög kvalitet, som inte är under granskning eller på något sätt aktuella för publikation någon annanstans.

Alla insända artikelmanus granskas först internt av redaktionen och går sedan igenom en dubbelblind sakkunniggranskning innan de kan bli aktuella för publicering. Publicering sker med full open access (gold). Alla artiklar inom denna sektion kommer att tillskrivas en DOI (Digital Object Identifier) och indexeras.

Alla är välkomna att sända in artikelmanus till denna sektion och är inte begränsade till att lämna in artiklar på det eventuella tema som angetts i aktuellt Call for Paper, eftersom tidskriften i varje nummer även har möjlighet att föra in en så kallad öppen del för artiklar som ligger utanför temat. Däremot förbehåller sig redaktionen rätten att besluta vilket nummer en insänd artikel publiceras i.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Forskningsartikel .

Recension

Tidskrift för litteraturvetenskap tar endast emot beställda recensioner. Recensioner går inte igenom peer review men tillskrivs ett DOI (Digital Object Signifier) och omfattas av tidskriftens indexering. De publiceras fritt tillgängliga open access (gold). 

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Recension .

Essä

Tidskrift för litteraturvetenskap tar endast emot beställda Essäer. Essäer går inte igenom peer review men tillskrivs ett DOI (Digital Object Signifier) och omfattas av tidskriftens indexering. De publiceras fritt tillgängliga open access (gold). 

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Essä .

Samtal

Tidskrift för litteraturvetenskap publicerar endast beställda eller på annat sätt överenskomna samtal av vetenskaplig karaktär. Samtal går inte igenom peer review men tillskrivs ett DOI (Digital Object Signifier) och omfattas av tidskriftens indexering. De publiceras fritt tillgängliga open access (gold). 

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Samtal .

 

Juridiskt

Integritetspolicy

Genom att skicka in ditt manus för bedömning godkänner du villkoren för personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy.