Om tidskriften

Tidskrift för litteraturvetenskap är öppen för litteraturvetenskapliga artiklar av hög vetenskaplig kvalitet, för tvärvetenskapliga framstötar från angränsande ämnen och för kritiska recensioner. Artiklar tas emot på de skandinaviska språken såväl som på engelska. Utöver att erbjuda en plattform för spridningen av vetenskapliga resultat fungerar tidskriften som det huvudsakliga forumet för litteraturvetenskapens ständigt fortgående och för forskningen såväl som undervisningen helt essentiella självreflektion; tidskriften har historiskt bland annat både huserat och initierat återkommande ämnesdebatter, som alltid rönt stor uppmärksamhet och omfattande engagemang.

Under de närmaste åren kommer TfL att arbeta med att utveckla sina relationer med internationella forskningsmiljöer inom skandinavistik. Det dubbla syftet med detta är, å ena sidan, att i högre grad publicera forskning om svensk litteratur som produceras utanför Skandinavien för en skandinavisk publik och, å andra sidan, tillgängliggöra svensk litteraturforskning för internationella forskare. Genom det samarbete med utländska skandinavistikinstitutioner som TfL nu utvecklar är avsikten även att inom kort, inom ramen för vår redan mycket aktiva recensionsverksamhet, kunna bevaka internationell vetenskaplig utgivning om svensk litteratur.

Mål

De övergripande målen för tidskriftens verksamhet kan sammanfattas i följande punkter:

 • Att uppmuntra publikationen av excellent litteraturforskning i Sverige.
 • Att stödja bevarandet och utvecklingen av de skandinaviska språken som vetenskapsspråk genom att erbjuda en konkurrenskraftig och väl ansedd publikationskanal för litteraturvetenskapliga artiklar på dessa språk.
 • Att fortsätta att publicera artiklar avgiftsfritt både för författare och skribenter samt bibehålla den höga publiserings- och forskningsetiska nivå som man bör kunna förvänta sig av en vetenskaplig tidskrift.
 • Att publicera tidskriften i enlighet med en full open access-modell (diamond).
 • Att fortgående belysa de humanistiska vetenskapernas specifika kunskapsbegrepp och dess relevans i det moderna samhället.
 • Att förbättra tidskriftens internationella räckvidd genom att utveckla våra kontakter med skandinavistikinstitutioner utanför Sveriges gränser, publicera mer internationell forskning om svensk litteratur och recensera internationella vetenskapliga arbeten om svensk litteratur. 
 • Att successivt förbättra tidskriftens anseende genom att ständigt utvärdera och utveckla processer, kompetenser och infrastruktur.

För att uppnå dessa mål har det blivit nödvändigt för TfL att förbättra sin digitala närvaro. Tidskriften har därför, under 2021, tagit steget att bli fullt ut digital och open access (diamond). Målen för och de förväntade resultaten av denna omställning är, successivt:

 1. Utvidgad läsekrets nationellt och internationellt;
 2. Förbättrad förmåga till att nå ”rätt” läsare, dvs. sådana läsare som är specialister inom det område som en specifik artikel undersöker;
 3. Förbättrad citeringsgrad för tidskriften och för forskare som väljer att publicera sig i TfL;
 4. Fler insända artikelmanus;
 5. Högre refuseringsgrad;
 6. Förbättrad vetenskaplig kvalitet på det publicerade materialet;
 7. Förbättrad indexering.

Sammantaget förväntas detta leda till att TfL blir mer attraktiv för både skribenter och läsare och att tidskriftens ranking förbättras ytterligare.

Målgrupp

Tidskriften riktar sig i första hand till en inomakademisk publik bestående av forskare inom fältet litteraturvetenskap. Samtidigt är alla former för tvärvetenskaplig forskning, där litteraturvetenskapliga perspektiv är inblandade, välkomna inslag i TfL, vilket innebär att tidskriften även riktar sig till en bredare akademisk publik. Det huvudsakliga publiceringsspråket är svenska, men vi välkomnar även artiklar på de övriga skandinaviska språken och på engelska.

Det är också inom Skandinavien som större delen av våra läsare finns. Samtidigt får man inte glömma att det finns en betydande skara skandinavister spridda över världen, som både visar stort intresse för TfL och har förmågan att läsa skandinaviska språk. Det är denna grupp som tidskriften nu i högre grad än tidigare arbetar med att engagera både som läsare och skribenter.

Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram att tidskriften redan från starten hade ambitionen att skapa en kontaktyta mellan forskare och andra grupper av litteraturintresserade. Samtidigt som tidskriften idag i första hand riktar sig till den förhållandevis lilla gruppen forskare inom litteraturvetenskap, bestod prenumerantstocken under 2020 (dvs. innan övergången till digital open access-publicering), till en icke försumbar del även av andra litteraturintresserade läsare. Man kan alltså konstatera att tidskriften, i enlighet med sin ursprungliga ambition, även har ett publikt genomslag.

Tidskriften ges ut med stöd av

 • Svenska Akademien
 • Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
 • Olle Engkvists stiftelse
 • Gunvor och Josef Anérs stiftelse
 • Stiftelsen Louise Vinges fond