Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Jag, författaren som lämnar in denna text, bekräftar att jag har mina eventuella medförfattares tillåtelse att lämna in detta manuskript och att jag kommer att företräda dem under granskningsprocessen och i övrig kommunikation med tidskriften.

  Samtliga författare är kvalificerade författare enligt tidskriftens riktlinjer för författarskap och har givit tillåtelse att uppges som författare på den inlämnade artikeln.
 • Den inlämnade texten är inte publicerad tidigare och är inte för närvarande för påseende eller granskning hos en annan tidskrift (alternativt så har en förklaring lämnats i fältet ”Kommentarer till redaktör”).

  Om manuskriptet har publicerats som ett förtryck (pre-print), på ett annat språk eller i någon annan form ska detta tydliggöras i försättsbladet till redaktörerna.
 • Allt material som ägs av tredje part är markerat med tydliga hänvisningar och tillåtelse har erhållits från den som innehar copyright. Jag som författare erkänner mitt ansvar för att erhållit sådan tillåtelse innan manuskriptet lämnats in.

  Alla referenser som nämns i referenslistan är citerade i texten och vice versa. Referenserna följer tidskriftens riktlinjer och när DOI-nummer förekommer har dessa inkluderats i referenslistan med en URL som går att klicka på för att nå källan.
 • Texten är satt med 1,5 radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek, kursiverad text istället för understruken (utom när det gäller URL:er). Alla illustrationer, figurer och tabeller är också inbäddade i texten och inte förlagda till slutet.
 • Texten följer stilistiska och bibliografiska riktlinjer som finns i Instruktioner till författare. Författarna har säkerställt att det inlämnade manuskriptet är redo för anonym kollegial granskning (peer-review) enligt tidskriftens policy, dvs. att texten rensats från information som gör att författaren/författarna kan identifieras.
 • Om manuskriptet innehåller tabeller är samtliga sådana citerade i brödtexten och inkluderade i textdokumentet.
 • Bilder och liknande laddas upp som separata filer. De har en upplösning på åtminstone 150dpi (helst 300dpi eller högre). Filerna är i ett av följande format: JPG, TIFF, GIF, PNG, EPS. Originalkälla ger bäst förutsättningar för maximal bildkvalitet.
 • Studien följer forskningsetisk lagstiftning i det land eller de länder där den har utförts. Forskningspersoner har när så är relevant givit informerat samtycke för att delta i studien. Information som kan riskera forskningspersonernas säkerhet eller integritet har tagits bort.
 • Om så krävs enligt relevant lagstiftning har forskningen genomgått prövning av en forskningsetisk kommitté (i Sverige, Etikprövningsmyndigheten). Namn på kommitté som godkänt forskningen samt diarienummer eller annan identifikator har inkluderats i det inlämnade manuskriptet.
 • Den författare som lämnar in manuskriptet ska lägga till sitt ORCID-nummer i författarinformationen. Eventuella medförfattare rekommenderas också att göra detta.

Integritetspolicy

Genom att skicka in ditt manus för bedömning godkänner du villkoren för personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy.