Om tidskriften

Mål och inriktning

Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift publicerar aktuell forskning inom etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen. Syftet har sedan starten 1992 varit att utgöra en viktig plattform för publicering av kulturvetenskaplig forskning i bred bemärkelse med ambition att ligga i framkant med att presentera nya forskningsfält, teoretiska infallsvinklar och metodologiska diskussioner. Vi publicerar också särskilda temsektioner, ofta i samarbete med gästredaktörer.

Forskningsinriktning

Kulturella Perspektiv publicerar både empiriska och teoretiska forskningsartiklar, kortare reflektions- och debattinlägg, kvalitativa översiktsartiklar och bokrecensioner. Relevanta teman inkluderar, men begränsar sig inte till: maktkritiska och intersektionella perspektiv, narrativitet, folkloristiska analyser, kvalitativa och etnografiska metoder, diskurs- och kulturteori, genusperspektiv och postkolonialism samt mång- och tvärvetenskapliga perspektiv på människa, djur och miljö. Såväl bidrag med historiska som mer samtidsinriktade perspektiv på kultur välkomnas.    

Språkpolicy

I ett publiceringslandskap där svenskan som forskningsspråk ibland hamnar i skymundan erbjuder Kulturella Perspektiv ett forum för svenskspråkiga kulturforskare utan att kompromissa med den kvalitetssäkring som anonym expertgranskning (peer review) innebär. Genom att också välkomna texter på norska, danska och engelska strävar tidskriften efter att främja kunskapsutbyte och dialog med etnologer och andra kulturforskare i världen, inte minst i den nordiska regionen och i Europa.

Läsekrets

Kulturella Perspektiv har som ambition att främja etnologisk forskning och synliggöra dess samhällsrelevans. Tidskriften vänder sig därför till forskare och studenter inom etnologi och andra kulturvetenskapliga ämnen, men också till en bredare intresserad läsekrets. 

Kvalitet och tillgänglighet

Kulturella Perspektiv tillämpar en rigorös anonym expertgranskning (peer review) där varje forskningsartikel bedöms av minst två externa granskare innan beslut om publicering fattas. Kulturella Perspektiv tillämpar också en strikt jävspolicy, tydliga regler för författarskap och kontrollerar för plagiat. Sedan 2021 publiceras tidskriften helt Open Access, vilket ökar tillgängligheten för både forskare och allmänhet.   

Publiceringsfrekvens

Tidskriften ges ut med motsvarande 4 nummer per år. För att undvika onödiga förseningar i processen publiceras artiklar som ska ingå i öppna nummer – som alltså ej utgör del av temanummer – så snart de är färdiga.

Publiceringsavgifter

Kulturella Perspektiv tar inte ut några författaravgifter.

Sakkunniggranskning

Kulturella Perspektiv tillämpar en rigorös expertgranskning (peer review) där varje forskningsartikel bedöms av minst två externa granskare innan beslut om publicering fattas. Granskningsförfarandet sker anonymt. Den förväntade tiden för granskningsprocessen är sex till åtta veckor, men detta kan variera beroende på tillgängliga granskare. Granskare ombes ge formativ feedback även om artikeln inte bedöms som lämplig för publicering i tidskriften.  

Baserat på granskarnas rapporter fattar redaktörerna beslut om huruvida artikeln kan godkännas, om den behöver genomgå mindre eller större revideringar innan publicering eller om den ska avslås. Övergripande redaktionellt ansvar ligger på huvudredaktören med stöd från en redaktionsgrupp, ett nationellt och internationellt vetenskapligt expertråd och i förekommande fall gästredaktörer.

I de fall en författare har koppling till tidskriften (t.ex. medlem i redaktionsgruppen) får vederbörande inte vara inblandad i några redaktionella uppgifter eller beslut som rör texten utan en annan redaktionsmedlem kommer att handha granskningsprocessen. Detsamma gäller de fall då jävsrelationer mellan författare och medlem i redaktionen förekommer. Författare uppmuntras att meddela kända jävs- eller jävsliknande förhållanden i samband med att manus skickas in.

Som generell regel prioriterar Kulturella Perspektiv publicering av artiklar som inte publicerats tidigare. Artiklar som tidigare offentliggjorts till exempel på konferenser eller andra informella kommunikationskanaler accepteras dock under förutsättning att författaren är medveten om att revidering efter extern eller intern granskning kan krävas. Detsamma gäller texter som offentliggjorts i så kallade pre-print servers eller privata hemsidor. Dessa format räknas inte som tidigare publikationer. Författarna måste behålla copyright till sådana texter. Om en sådan publikation accepteras uppmuntras författarna att länka till tidigare offentliggöranden i tidskriftens publicerade version. Kulturella Perspektiv kan också besluta sig för att acceptera artiklar som tidigare publicerats på ett annat språk.

Finansiärer

Kulturella Perspektivs utgivning har genom åren publicerats med stöd av en mängd olika finansiärer, inklusive Vetenskapsrådet, Skytteanska Samfundet och Carlssons Bokförlag. Enstaka temanummer har också finansierats av Humanistiska fakultetens forskarskola vid Umeå universitet. Den digitala utgåvan av tidskriften med start 2021 har möjliggjorts med publiceringsstöd av följande etnologimiljöer: Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Åbo Akademi.

Tidskriftens ekonomi sköts av Föreningen Kulturella Perspektiv (org.nr. 894002-7843).

Sponsorer

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Stockholms universitet

Södertörns högskola

Umeå universitet

Åbo Akademi University

Tidskriftens historia

Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift startades vid Umeå universitet 1992 och har sedan dess utgjort en viktig plattform för etnologisk forskning och forskning i närbesläktade ämnen. Roger Jacobsson, som var en drivande kraft för att starta tidskriften, var chefredaktör mellan 1992 och 2020 – ett arbete han har bedrivit med stöd av en redaktionskommitté med säte vid Umeå universitet och utgivarföreningen Kulturella Perspektiv. Under de här åren publicerades omkring 900 forskningsartiklar och andra texter och omkring 700 författare har medverkat. Kulturella Perspektiv har genom åren fångat både aktuella och oväntade forskningsämnen, ibland genom tematiska nummer med gästredaktörer. Från och med 2004 finns tidskriften med på Norska listan nivå 1. Fram till och med år 2020 har tidskriften getts ut i fysisk form med en utgivning om fyra nummer per år.  

2021 tillträdde professor Jenny Gunnarsson Payne (Södertörns högskola) som ny chefredaktör samt medredaktörerna professor Anna Sofia Lundgren, filosofie doktor Kim Silow Kallenberg och filosofie doktor Evelina Liliequist. För att bibehålla tidskriftens relevans och öka dess tillgänglighet övergick Kulturella Perspektiv under ledning av den nya redaktionen till helt digital utgivning med Open Access. Övergången gjordes med tekniskt stöd och rådgivning från Kungliga biblioteket och dess plattform för digitala tidskrifter.

Under hela tidskriftens historia har dess huvudspråk varit svenska med inslag av texter skrivna på de andra skandinaviska språken samt engelska. Efter övergången till digital utgivning och dess möjligheter till ökad spridning fortsätter Kulturella Perspektiv att värna publikationsmöjligheter på svenska, men verkar också för ökat internationellt utbyte mellan svensk etnologi och forskare som är verksamma i andra språkområden. Inslagen av texter på norska, danska och engelska bidrar till tidskriftens roll som en plattform som främjar kunskapsutbyte och dialog mellan forskare också i en större internationell kontext med särskild inriktning mot Norden och Europa.   

Redaktionsgruppens arbete bedrivs med stöd i en stabil forskarledd förening och ett nationellt och internationellt råd bestående representanter från svenska, nordiska och ett flertal europeiska etnologiinstitutioner samt framstående forskare från andra närbesläktade fält.