Författarinstruktioner

Skicka in ditt bidrag online

Kulturella Perspektiv tar inte ut några författaravgifter.

Skicka in ditt manuskript via vårt manushanteringssystem. Steg för steg-instruktioner ges under processens gång. Vid frågor, vänligen kontakta redaktionen: red@kulturellaperspektiv.se

Kulturella Perspektiv välkomnar följande typer av manuskript: Originalartiklar, Översiktsartiklar, Bokrecensioner/Bokanmälan och Reflektioner.

Manuskript som skickas in till tidskriften Kulturella Perspektiv ska vara fullständiga och följa angiven begränsning i längd (se nedan), men behöver därutöver inte vara formaterade på särskilt sätt.

Vid inskickning efter revidering ska texten följa nedanstående anvisningar. Observera att reviderade manuskript som inte följer våra riktlinjer innebär förseningar i produktionen och kan komma att refuseras. Läs därför noggrant igenom riktlinjerna innan du skickar in ditt reviderade manuskript.  

Allmänt

1. Artiklar ska om inte annat anges omfatta högst 4000-6000 ord, inklusive noter och referenslista.
2. Det fullständiga manuskriptet ska skrivas med 1,5 radavstånd, Times New Roman storlek 12, och ha raka marginaler.
3. Nytt stycke markeras genom indrag.
4. Accentueringar görs med hjälp av kursivt (ej fet stil eller understrykning).
5. I löptexten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Omnämnda artiklar eller bokkapitel sätts inom citationstecken.
6. Använd dubbla citationstecken (”xxx”) för citat och enkla (’xxx’) för citat inne i citat.
7. Löptexten bör ej innehålla förkortningar, utan dessa ska skrivs ut (bland annat, det vill säga, med flera, till exempel, och så vidare). I noter och referensparenteser är det ok med förkortningar. Se också till att akronymer förklaras första gången de nämns.
8. Använd fotnoter endast vid förklarande text.

OBS! Insända manuskript ska vara anonymiserade. Kontrollera även att författarinformationen är borttagen i Word under fliken Arkiv > Egenskaper > Sammanfattning.

Abstract och författarinformation

Abstract laddas upp separat, ett på engelska och ett på artikelns språk. Det ska vara max 150 ord och utgöra en sammanfattande beskrivning av artikeln. Ange även 3-5 nyckelord.

En kort författarinformation kan skrivas in i samma dokument som abstract. Det ska innehålla namn, position och ämne, affiliering, samt en rad om forskningsintresse.

Rubriker

1. Rubriker och underrubriker skrivs med fet stil och vänsterjusteras.
2. Det ska tydligt framgå vad som är huvudrubrik respektive underrubrik.
3. Undvik allt för många rubriknivåer.
4. Numrera inte rubriker.

Citat

1. Citat skrivs med samma typsnitt, storlek och form som övrig text.
2. Korta citat skrivs inne i löpande text med dubbla citationstecken.
3. Citat längre än två rader skrivs med samma typsnitt och textstorlek som övrig text, men som ett nytt stycke med en blankrad före och med indrag på båda sidor. Citatet ska skrivas med vanlig stil, inga citationstecken, ej kursivt. Vid citatets slut skrivs referensen innan punkten (Ehn & Löfgren 2001: 98). Mellan citatet och fortsättningen av texten ska det vara en blankrad.
4. Citat skrivs med fördel på svenska, men även citat på engelska går bra.

Referenser i text

1. Använd Harvardsystemet.
2. Om en parentes innehåller flera referenser sätts dessa kronologisk ordning, äldst först. Sidangivelse sker efter kolon + mellanslag.

  • En författare, ett verk: (Ehn 1981: 103).
  • En författare, flera verk: (Ehn 1981, 1986).
  • Två författare: (Ehn & Klein 1989).
  • Fler än två författare: (Ehn, Frykman & Löfgren 1993).
  • Referenser till flera verk: (Ehn 1981; Martinsson 2006; Wollin Elhouar 2014).

Referenslista ska utformas enligt följande:

Bok, enskild författare
Ehn, Billy (1981). Arbetets flytande gränser: En fabriksstudie. Stockholm: Prisma.

Bok, flera författare
Ehn, Billy & Klein, Barbro (1989). Etnologiska beskrivningar. Stockholm: Carlsson.

Antologi
Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups.

Artikel i tidskrift
Ahmed, Sara (2007). A phenomenology of whiteness. Feminist Theory 8(2), 149–168.

Kapitel i antologi
Lindqvist, Mats (2017). Marxism i etnologisk forskningspraktik. I: Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red) Tillämpad kulturteori. Lund: Studentlitteratur.

Artikel i tidning
Eskilsson, Lena (2018). En hoppfull hyllning till aktivism. Västerbottens-Kuriren 18 september 2018.

Rapport publicerad online
HSSL (2009). Hållbara bygder. 26 bygder ställer om till en hållbar framtid. Stockholm: Hela Sverige ska leva! https://helasverige.se/fileadmin/user_ upload/HSSL_Kansli/PDF/Vaara_arbetsomraaden/Haallbara_bygder/ hallbara_bygder.pdf [2 sept 2020].

Skicka in ett nytt bidrag till någon av följande sektioner:

Forskningsartiklar, Översiktsartiklar, Bokrecensioner, Reflektion och debatt