Redaktionella riktlinjer

Upphovsrätt och licenser

Författare som bidrar till Kulturella Perspektiv har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (Creative Commons CC-BY 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet för vilket syfte som helst, inklusive kommersiellt, på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Detta ska göras på skäligt vis, och får ej förespegla att licensgivaren godkänner tredje part eller vederbörandes användning av verket. Författaren/författarna behåller copyright till verket. 

Kriterier för författarskap 

Samtliga personer som listas som artikelförfattare ska möta alla tre av följande kriterier: 1) ska ha bidragit substantiellt till studiens design, insamling av empiriskt material eller analys och tolkning av empiriskt material; 2) ska ha bidragit till att skriva eller revidera texten och därigenom påverkat dess intellektuella innehåll; 3) ska ha godkänt det inskickade manuskriptet. Varje författare ska kunna ta offentligt ansvar för en del av artikelns innehåll och ska kunna identifiera de medförfattare som är ansvariga för övrigt innehåll. Personer som bidragit utan att uppnå kriterierna för författarskap ska uppges under rubriken Tackord, placerad direkt efter artikeltextens slut. Exempel kan vara personer som endast har bidragit med teknisk hjälp, transkriberat intervjuer, erbjudit skrivstöd, lett ett forskningsprojekt, gett synpunkter på texten eller på grund av ledarskapsansvar på en institution bistått med hjälp av övergripande karaktär. Ekonomiskt och materiellt stöd kan uppges under rubriken Finansiering, som följer efter Tackord. Kulturella Perspektiv följer riktlinjer och kriterier för god forskningssed i relation till granskning, redigering och författarskap som de formuleras i Den europeiska kodexen för forskningens integritet

Preprint Policy

Tidskriften tillåter författare att ladda upp tidigare utkast av sina texter i lämplig pre-print server, på villkor att författaren godtar följande villkor: 

  • Författaren behåller copyright för ev. preprint-version och arbeten som utvecklats från den och har tillåtelse att skicka in sin text till tidskriften. 
  • Författaren godtar att det faktum att tidigare versioner tillgängliggjorts innebär att tidskriften inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om hen anonymiserar sina inskickade filer (se granskningspolicy).   
  • Om texten publiceras i tidskriften förväntas författaren uppdatera informationen i sin preprint-version för att visa att den slutliga versionen har publicerats i tidskriften, inklusive DOI-länk.  

ORCID

Kulturella Perspektiv rekommenderar starkt att alla författare som skickar in en text till tidskriften registrerar ett konto hos Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID). Denna registrering ger forskare en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarhet av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Eftersom en persons ORCID förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, affiliering eller forskningsfält sökbarheten av dennes tidigare publikationer, vilket underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriften uppmuntrar alla sina författare att inkludera ORCID tillsammans övrig författarinformation. Om artikeln accepteras kommer detta då att publiceras med artikeln. 

Open Data

Eftersom krav på Open Data blir allt vanligare kan vissa författare önska eller vara skyldiga att göra sitt empiriska material öppet och tillgängligt. I de fall detta gäller tidskiftens författare, uppmuntrar Kulturella Perspektiv att tillgängliggörandet görs enligt FAIR principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till från ett Data Accessibility Statement inom det inskickade manuskriptet, vilket kommer att offentliggöras vid publicering. Empiriskt material som hämtats från andra källor måste refereras ordentligt. För vidare frågor om Open Data-policy och riktlinjer, vänligen vänd dig till ditt lärosäte.