Granskningspolicy

Kulturella Perspektiv tillämpar en rigorös expertgranskning (peer review) där varje forskningsartikel bedöms av minst två externa granskare innan beslut om publicering fattas. Granskningsförfarandet sker anonymt. Den förväntade tiden för granskningsprocessen är sex till åtta veckor, men detta kan variera beroende på tillgängliga granskare. Granskare ombes ge formativ feedback även om artikeln inte bedöms som lämplig för publicering i tidskriften.  

Baserat på granskarnas rapporter fattar redaktörerna beslut om huruvida artikeln kan godkännas, om den behöver genomgå mindre eller större revideringar innan publicering eller om den ska avslås. Övergripande redaktionellt ansvar ligger på huvudredaktören med stöd från en redaktionsgrupp, ett nationellt och internationellt vetenskapligt expertråd och i förekommande fall gästredaktörer.

I de fall en författare har koppling till tidskriften (t.ex. medlem i redaktionsgruppen) får vederbörande inte vara inblandad i några redaktionella uppgifter eller beslut som rör texten utan en annan redaktionsmedlem kommer att handha granskningsprocessen. Detsamma gäller de fall då jävsrelationer mellan författare och medlem i redaktionen förekommer. Författare uppmuntras att meddela kända jävs- eller jävsliknande förhållanden i samband med att manus skickas in.

Som generell regel prioriterar Kulturella Perspektiv publicering av artiklar som inte publicerats tidigare. Artiklar som tidigare offentliggjorts till exempel på konferenser eller andra informella kommunikationskanaler accepteras dock under förutsättning att författaren är medveten om att revidering efter extern eller intern granskning kan krävas. Detsamma gäller texter som offentliggjorts i så kallade pre-print servers eller privata hemsidor. Dessa format räknas inte som tidigare publikationer. Författarna måste behålla copyright till sådana texter. Om en sådan publikation accepteras uppmuntras författarna att länka till tidigare offentliggöranden i tidskriftens publicerade version. Kulturella Perspektiv kan också besluta sig för att acceptera artiklar som tidigare publicerats på ett annat språk.