Call for Papers för TfLs Meningsnummer

2022-01-13

Mening är ett begrepp som etablerats, dekonstruerats och kritiserats från en rad olika litteraturvetenskapliga håll. Några har avslöjat och fördömt den oskolade läsarens affektiva och intentionala felslut medan andra har visat hur litterära texter dekonstruerar sin egen form och innebörd.

Från ett tredje håll har de maktstrukturer som genererar textens mening synliggjorts och kritiserats samtidigt som åter andra tagit steget ut ur litteraturens formhistoria till de mediala eller samhälleliga betingelser som villkorar dess produktion, distribution och reception.

Likväl är litteraturvetenskapen hemsökt av meningens skepnader, av meningen med den litteraturvetenskapliga verksamheten och av de meningar som läsare erfar i bruket av litteratur. Den större frågan om meningens relation till kunskap i studiet av litteratur är lika gammal som litteraturstudiet.

Likt litteraturens egen mening, som den ofta ter sig när vi söker den, verkar svaret på denna fråga vara historiskt och ständigt i vardande. Från samtidens teoretiska horisonter har man också öppnat frågan på nytt, men genom perspektiv där man analyserar hur olika meningskulturer bildas och transformeras och där mening inte låter sig reduceras till en produkt av kulturella praktiker.

I detta nummer vill vi ställa frågan om meningsbegreppets aktualitet. Vad betyder idag de traditioner i vilka meningsbegreppet etablerats, plockats isär och satts samman på nytt? Vad fyller det för funktion och hur används/kan det användas i våra praktiker? Vilka möjligheter öppnar samtidens teoretiska horisonter?

Avslutningsvis vill vi påminna om att TfL alltid även välkomnar artiklar till en ”öppen sektion”, det vill säga sådana texter som ligger utanför temat.

Tidskrift för litteraturvetenskap ges sedan 2021 ut digitalt och har en ny hemsida. Bidrag lämnas in via inlämningsfunktionen som man finner här. Där välkomnar vi nyskrivna artiklar till tidskriftens nummer på temat MENING (2022:1) samt artiklar till numrets öppna sektion. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: 40.000 tecken, ink. Blanksteg
Deadline: 1 april 2022

Författarinstruktioner finner ni här.