Ny deadline för Vol 54 Nr 1 (2024) – Eros och tidigmodern litteratur

2023-09-22

[For English - follow this link and scroll down]

Få mänskliga erfarenheter har ägnats större uppmärksamhet än den passionerade kärleken. Genom litteraturhistoriens skiftande epoker och genrer har den varit ett ständigt återkommande tema som har gestaltats och utforskats i otaliga versioner. Eros har också öppnat nya sätt att tänka kring kön och sexualitet, politisk makt, filosofiska frågor om kunskap och verklighet samt litterär framställning. Vi välkomnar artiklar som undersöker dessa frågor i relation till den tidigmoderna litteraturen, en period då passionskärleken var omstridd och genomgick stora förändringar. 

Med detta temanummer vill vi samla forskare som arbetar med olika teoretiska och metodologiska perspektiv och som tillsammans kan visa på bredden i frågan om den tidigmoderna litteraturens möte med den passionerade kärleken. Vi välkomnar ingångar som till exempel omfattar känslohistoria, psykoanalys, posthumanism och ekokritik, feministiska och queera läsningar eller performativitetsteori. Bidragen kan undersöka genrer som epiken, tragedin eller romanen, men även andra former, som aforismen, dialogen eller fabeln.

TfL och gästredaktörerna föreslår teman som potentiellt kan inkludera: 

  • Mötet mellan eros och politiska eller religiösa grupperingar
  • Ett komparativt perspektiv på litterära gestaltningar från Skandinavien, övriga Europa, eller icke-europeiska språk
  • Den tidigmoderna receptionen av antiken, alternativt en modern reception av det tidigmoderna
  • Genusperspektiv och kritik av ett patriarkalt system
  • Queer temporalitet och posthumanistiska subjektivitetsanalyser

Artiklar kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska, med ett omfång på högst 40.000 tecken inklusive mellanslag. Bidrag lämnas in direkt på TfL:s webbplats. 

Sista inlämningsdatum är 15 Januari 2024.

Eventuella frågor kan ställas till gästredaktörerna Alexander Lash, Vera Sundin, och Sofia Warkander på alexander.paulsson.lash@english.su.severa.sundin@littvet.su.se eller sofia.warkander@littvet.su.se.