Recensioner

Författare

  • Erik van Ooijen
  • Katarina Båth
  • Mikael Vallström
  • Kent Sjöström
  • Roger Edholm
  • Tim Berndtsson

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v50i2-3.6139

Abstract

Recensioner:

JONAS ANDREASEN LYSGAARD, STEFAN BENGTSSON OCH MARTIN HAUBERG-LUND LAUGESEN
DARK PEDAGOGY: Education, Horror and the Anthropocene
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019, 164 s.

ALFRED SJÖDIN & JIMMIE SVENSSON (RED.)
EFTER TEGNÉR: Experiment med traditionen
Lund: Absalon. Skrifter i litteratur vetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund, Serie: Kriterium, 2018, 238 s.

ARLETTE FARGE
SMAKEN AV ARKIVET
Göteborg: Glänta produktion, 2019 [1989], 110 s.

HOOGLAND, RIKARD (RED.)
I AVANTGARDETS SKUGGA
Brytpunkter och kontinuitet i svensk teater kring 1900
Göteborg: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet (LIR), 2019, 286 s.

TOMMY SANDBERG
THE DIFFERENCE APPROACH TO NARRATIVE FICTION
A Recurring Critique of Narrratology and Its implications for the Study of Novels and Short Stories
Örebro: Örebro universitet, 2019, 129 s. (diss.)

KARIN STRAND
EN BOTFÄRDIG SYNDERSKAS SVANESÅNG
Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet
Möklinta: Gidlunds förlag, 2019, 276 s.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Erik van Ooijen

Erik van Ooijen är docent i litteraturvetenskap, verksam vid Örebro universitet. Han var bland annat gästredaktör för tidskriften Aiolos temanummer om svart ekologi (#56, 2017).

Katarina Båth

Katarina Båth är fil. dr i litteraturvetenskap, just nu verksam som vikarierande universitetslärare vid Åbo Akademi. Hennes avhandling Ironins skiftningar – jagets förvandlingar (2017) anlade ett psykoanalytiskt perspektiv på ironi och subjektivitet hos den svenske romantikern Atterbom. Sedan disputationen har hon undervisat i litteraturvetenskap och på lärarutbildningen i Uppsala, Karlstad och Åbo, samt påbörjat postdokprojektet ”Trauma as Literature – Literature as Therapy om litterära trauman och biblioterapi”.

Mikael Vallström

Mikael Vallström är född och uppvuxen i Norrbotten. Han är numera verksam som forskare vid den regionala forsknings- och utvecklingsenheten FoU Hälsingland. Han arbetade vid Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala under några år på 1990-talet. 2002 disputerade Vallström på avhandlingen Det autentiska Andra, som är en modernitetskritisk analys av en rad historiskt kända etnografiska skildringar av norra Norrland med fokus på möjligheten att komma fram till ett etiskt hållbart förhållningssätt till ”de andra” och deras röster. Efter disputationen tilldelades han forskningsmedel från Riksantikvarieämbetet för att utifrån avhandlingens slutsatser granska hur norrländska kulturarv har skapats och representeras i bland annat arkiv och museer, vilket resulterade i boken Det förflutnas närvaro (2006). Sedan dess har+Vallström huvudsakligen ägnat sig åt etiska och politiska aspekter på frågan om samhällets (o)hållbara utveckling.

Kent Sjöström

Kent Sjöström är docent och forskare och lärare vid Teaterhögskolan i Malmö. I hans avhandling Skådespelaren i handling: Strategier för tanke och kropp från 2007, som var den första svenska konstnärliga avhandlingen i teater, ligger fokus på skådespelarens kognitiva strategier, som subjekt i tanke och handling. Hans nuvarande forskning berör också skådespelaren som objekt för andras blickar, samt mer generellt de värderingar och ideologier som omger eller är inneboende i scenkonstnärens arbete. Denna ansats kan sammanfattas under rubriken gestaltningens ideologier och tar sin utgångspunkt i bland andra Brechts praktiskt baserade teorier om scenkonsten. 2019 publicerade han essäsamlingen Rökarens blick: Skådespelarens Brecht, där Brechts teorier ställs i relation till vår samtida diskussion om identitet och representation. Kent Sjöström undervisar också vid Teaterhögskolan i Prag, och vid Den Danske Scenekunstskolen är han verksam i etableringen av konstnärligt  utvecklingsarbete.

Roger Edholm

Roger Edholm är lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Hans forskning utgår från narratologi, fiktionsteori och är särskilt inriktad
på samtidslitteratur.

Tim Berndtsson

Tim Berndtsson är doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han är snart färdig med en avhandling om Frimurare Ordens arkiveringspraktiker under 1700-talet.

Downloads

Publicerad

2020-01-01

Referera så här

van Ooijen, E., Båth, K., Vallström, M., Sjöström, K., Edholm, R., & Berndtsson, T. (2020). Recensioner. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 50(2-3). https://doi.org/10.54797/tfl.v50i2-3.6139

Nummer

Sektion

Recension

Kategorier

Mest lästa artiklar av samma författare

1 2 > >>